Arhivă pentru august 2012

22
aug.
12

ACATISTUL SFÂNTULUI SFINŢITULUI MUCENIC CIPRIAN Cel ce mai înainte a fost vrăjitor, apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina

2 octombrie

După obişnuitul început, se zic:CONDACELE şi ICOASELE:
Condacul 1

Cela ce mai înainte ai fost învăţător răutăţii, şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina, şi ca un păstor înţelept, din spinii înşeăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă, şi pe noi credincioşii, ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de razele minunilor tale, întăreşte-ne ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Icosul 1
Minunată s-a arătat viaţa ta, Sfinte, că din pruncie slujirii idoleşti ai fost închinat, dar cunoscând Domnul râvna ta după cunoaşterea cea adevărată, ţi-a descoperit ţie printr-o fecioară curată pe Hristos-singur-Adevărul, de care taină şi pronie dumnezeiască minunându-ne, cu credinţă cântăm ţie: 
Bucură-te, cel ce ai înfrânt slujirea idolească; 
Bucură-te, că ai vădit înşeăciunea diavolească; 
Bucură-te, că de cunoştinţa adevărului ai râvnit; 
Bucură-te, cel ce şi în păgâneasca cunoştiinţă te-ai arătat iscusit; 
Bucură-te, cel ce diavoleşti meşteşuguri şi vrăjitorii ai cunoscut; 
Bucură-te, că toate acestea mai apoi de ocară le-ai făcut; 
Bucură-te, că poţi să ne scapi de ispita diavolească; 
Bucură-te, că ne izbăveşti de rătăcirile eretice; 
Bucură-te, că ne arăţi calea spre adevăr; 
Bucură-te, că rugăciunile tale de tot răul ne scapă; 
Bucură-te, ajutorul celor înviforaţi; 
Bucură-te, că lumina ta tuturor o împarţi; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 2-lea
Cu meşteşugurile vrăjilor tale, multe pagube şi răutăţi ai săvârşit la început; dar apoi la cunoştinţa adevărului venind, ai răscumpărat vremea, aducând din rătăcire pe mulţi la Hristos, şi învăţându-i să cânte lui Dumnezeu: ALILUIA!

Icosul al 2-lea
Cartagina, Antiohia şi Egiptul te-au hrănit din pruncie cu cunoştinţa diavolească şi cu spurcata învăţătură a slujirii idoleşti, dar Domnul cu negraita milostivirea Sa cea nebiruită de păcatele omeneşti, printr-o fecioară curată ţi-a rânduit întoarcerea; pe care milostivire slăvindu-o, ţie, celui ce te-ai învrednicit a o dobândi, îţi cântăm:
Bucură-te, că Dumnezeu te-a întors de la păgâneasca slujire; 
Bucură-te, că aşa ai cunoscut a Sa milostivire; 
Bucură-te, îţi aducem noi, închinătorii lui Hristos; 
Bucură-te, căci întorcându-te, pe mulţi la Dumnezeu i-ai întors; 
Bucură-te, că şi azi eşti pildă vie celor rătăciţi; 
Bucură-te, că luminezi calea celor de eresuri orbiţi; 
Bucură-te, că păzeşti Biserica oilor cuvântătoare de rătăcire; 
Bucură-te, că o aperi pe Ea de dosădire; 
Bucură-te, îţi cântăm ţie cu umilinţă; 
Bucură-te, izbăvitorute de vrăjmaşul cel rău; 
Bucură-te, tămăduitorule al celor ce caută sprijinul tău; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 3-lea
În chip minunat ţi-a rânduit Dumnezeu întoarcerea de la slujirea păgânească, Sfinte, că mai întâi a ales o fecioară curată cu numele Iustina care, prin propovăduirea diaconului Prailie, aflând taina întrupării lui Hristos şi Sfânta Sa învăţătură, de la păgânătate a venit la creştineasca credinţă, învăţându-se a slăvi pe Dumnezeu şi a-I cânta Lui: ALILUIA!

Icosul al 3-lea
Ca într-un pământ bun căzând sămânţa propovăduirii lui Hristos în inima Iustinei a adus mult rod, căci aceasta împreună cu părinţii săi a venit la Hristos, slujindu-I Lui în rugăciune, în post şi în înfrânare, pe care lucru minunat văzându-l ne uimim, şi înţelegând în ce chip tainic orânduieşte Dumnezeu întoarcerea celor aleşi ai Săi la lumină, şi cântăm ţie, celui ce îndelungă vreme ţi s-a pregatit carare: 
Bucură-te, că Domnui te-a cunoscut pe tine a fi vas ales; 
Bucură-te, că mai întâi Iustina, fecioara cea curată, pe calea Domnului a purces; 
Bucură-te, că printr-însa ţi s-a pregatit cărarea întoarcerii la Hristos; 
Bucură-te, că Iustina întâi pe părinţii săi de la păgâneasca slujire i-a întors; 
Bucură-te, că Iustina Mireasa aleasă a lui Hristos s-a dovedit; 
Bucură-te, că Lui în post şi multă rugăciune I-a slujit; 
Bucură-te, că sufletul ei s-a arătat pământ cu multă rodire; 
Bucură-te, că ne-a învăţat a ne închina Ziditorului, nu la a Sa zidire; 
Bucură-te, că şi azi daţi lumină celor îndoielnici; 
Bucură-te, că la voi aleargă cei ce în credinţă se arată şovăielnici; 
Bucură-te, şi împreună cu Iustina roagă-te pentru noi; 
Bucură-te, că prin rugăciunile voastre ne izbăvim din nevoi; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 4-lea
Văzând râvna cea mare a fecioarei către Hristos, căci pe mulţi începuse a-i întoarce de la păgâneasca slujire, urâtorul de bine şi al oamenilor, a pornit asupră-i cumplit război al răutăţii, dar ea întărindu-se cu Semnul Crucii, prin rugăciune zdrobea puterea diavolului, cântând lui Dumnezeu: ALILUIA!

Icosul al 4-lea
Cu multă iscusinţă a socotit vrăjmaşul neamului omenesc a o abate pe Iustina de la calea mântuirii, dar nu a priceput vicleanul că astfel lucra întoarcerea spre mântuire şi spre dumnezeiasca slujire încă şi a altor vase ale lui Dumnezeu, şi cursă înşelătoare cu meşteşug întinse ei, prin tânărul Aglaid Scolasticul voind a o vâna pe dânsa spre petrecerea cea în necurăţie. Dar, întărită fiind de puterea lui Hristos, păzita a fost de toată spurcăciunea, pentru care şi noi, uimiţi de înţeleptele orânduiri ale lui Dumnezeu, grăim ţie: 
Bucură-te, că nimic nu au izbutit cursele diavoleşti asupra fecioarei celei curate; 
Bucură-te, că prin Aglaid Scolasticul, buna ta râvnă trebuia să se arate; 
Bucură-te, că aşa orânduieşte Dumnezeu cărările mântuirii; 
Bucură-te, că ne înveti pe noi a fi tari şi statornici la vremea ispitirii; 
Bucură-te, că fecioara de uneltiri viclene nu s-a arătat ispitită; 
Bucură-te, că prin darul cerescului ei Mire, de tot răul a fost păzită; 
Bucură-te, că meşteşugitele curse nu au înşelat-o; 
Bucură-te, că mieluşeaua lui Hristos, statornică buna sa râvnă a arătat-o; 
Bucură-te, că pilda ei trebuie să ne stea înainte; 
Bucură-te, Sfinte ca ai preţuit curăţenia ei cuminte; 
Bucură-te, că prin ale voastre rugăciuni, suntem apăraţi de multe ispite; 
Bucură-te, şi ale noastre rugăciuni fă-le înaintea Domnului bine primite; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 5-lea
Neputând Aglaid nici cu ademeniri viclene şi nici cu sila a o atrage pe fecioară de la păzirea curăţeniei sale, a alergat la tine, Cipriane prea slăvite, care pe atunci erai cunoscut ca jertfitor idolesc şi mare vrăjitor şi fermecător, căci aşa orânduise Dumnezeu taina întoarcerii tale la Hristos, de care negrăită înţelepciune, noi minunându-ne, cântare aducem Lui: ALILUIA!

Icosul al 5-lea
Cu necurata putere a vrăjilor tale ai încercat atunci, Cipriane, a ispiti curăţia fecioarei Iustina, ca să o pleci pe ea spre dorirea cea aprinsă, spre necurăţia lui Aglaid, şi s-a tulburat sufletul curat al fecioarei de războiul pe care diavolul îl ridicăse asupra ei; dar întărindu-se cu semnul Crucii Sfinte şi cu puterea rugăciunii, a biruit săgeţile aprinse, cele pornite împotrivă-i. De care lucru aflând, amar te-ai întristat, dar noi cântăm ţie: 
Bucură-te, Cipriane, că întristarea aceasta spre bucurie s-a arătat roditoare; 
Bucură-te, că s-a păzit curăţia neprihănitei fecioare; 
Bucură-te, că s-a frânt boldul satanei prin Cinstita Cruce; 
Bucură-te, că şi azi rugăciunea ta biruinţă împotriva diavolului aduce; 
Bucură-te, că şi nouă credinţa Iustinei spre pildă ne stă înainte; 
Bucură-te, că şi ţie însuţi, spre ajutor s-a făcut, Sfinte; 
Bucură-te, că aşa ai cunoscut amăgirea vrăjitor idoleşti; 
Bucură-te, că acum, cu rugăciunile tale, toată puterea celui rău biruieşti; 
Bucură-te, că pe voi sfinţilor Ciprian şi Iustina, vă chemăm în ajutor; 
Bucură-te, că v-aţi făcut biruitori asupra tuturor rătăciţilor; 
Bucură-te, că prin tine s-a vădit zădărnicia credinţelor păgâneşti; 
Bucură-te, că şi azi farmece şi descântece ca spurcate vrăjitorii le vădeşti; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al-6-lea
Vazând biruindu-se meşteşugirea vrăjilor tale cu puterea Crucii ţi-ai înnoit atacurile împotriva fecioarei Iustina, căci aşa a voit Domnul ca să se vădească marea neputinţă şi înşelăciunea uneltirilor diavoleşti, şi să se arate puterea Numelui lui Hristos, ca văzând minunea, toţi să-L lăudăm pe El, cântând: ALILUIA!

Icosul al-6-lea
Smerindu-şi trupul sau cu postul şi rugăciunea, cu haină aspră îmbrăcându-se, Iustina a biruit atacurile pe care mai vârtos diavolul le pornise împotriva ei. Iară el, uneltind cu vicleşug ca şi oarecând pe Eva să o amăgească, sub chipul unei femei venind, cu amăgitoare vorbe încerca să o ispitească ca şi cum ar fi voit să urmeze vieţii şi curăţiei ei. Dar acest chip de ademenire înţelegându-l Iustina, a biruit uneltirile lui, pentru care noi grăim: 
Bucură-te, Cipriane, că stăruind în prigonirea fecioarei ai vădit puterea rugii; 
Bucură-te, că fecioara nu s-a amăgit de duhul înşeăciunii; 
Bucură-te, că prin stăruinţa ta în prigonire, ca şi oarecând Pavel, statornic te-ai arătat; 
Bucură-te, că statornicia ta în rău, îndelung iubitorul de oameni Dumnezeu a răbdat; 
Bucură-te, că mai înainte a cunoscut Domnul că vei fi statornic şi în credinţă; 
Bucură-te, căci ca şi Pavel ai vădit că cele rele le lucrai doar din neştiinţă; 
Bucură-te, că prin fecioara cea curată Hristos te-a luminat; 
Bucură-te, că prin ea Calea, Adevărul şi Viaţa ai aflat; 
Bucură-te, că şi pe cei ce sunt întru întunericul rătăcirii, îi luminezi; 
Bucură-te, că acum în lumina cerească te desfătezi; 
Bucură-te, şi ne întoarce pe noi din orice rătăcire; 
Bucură-te, îţi cântăm ţie, căutând prin tine mântuire; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al-7-lea
Aflând că prin acea vicleană uneltire nimic nu a sporit diavolul împotriva curăţiei Iustinei, ai voit să afli cu ce putere îl biruieşte ea, zdrobind toate meşteşugurile lor şi ţi s-a adeverit că nu poate diavolul nici a privi spre semnul Crucii, căci foc ce-l arde şi departe îl goneşte ea este împotrivă-i; astfel ai început, o, Cipriane a înţelege puterea cu care se înarmează toţi închinătorii Crucii când aduc ei cântarea de laudă: ALILUIA!

Icosul al-7-lea
Scârbit ai fost mai întâi, o Sfinte, când ai văzut că puterea vrăjilor diavoleşti, pe care le credeai neînvinse încă din pruncia ta, este biruită de o fecioară neputincioasă cu firea; dar apoi mintea ta cea doritoare de desăvârşita cunoaştere a început să se lumineze prin cunoştinţa Adevărului; de care bucurându-ne îţi cântăm: 
Bucură-te, vas primitor de adevărata lumină; 
Bucură-te, că ai venit la cunoştinţa adevărului printr-o fecioară creştină; 
Bucură-te, cel ce din pruncie ai dorit cunoaşterea cea adevărată; 
Bucură-te, că astăzi dracii de frica ta tresaltă; 
Bucură-te, că ai înfrânt puterea cu care ei odinioară te-au supus; 
Bucură-te, că lumea de uneltirile diavoleşti e păzită; 
Bucură-te, că prin aceasta credinţa nostră e întărită; 
Bucură-te, corabie, ce ai înfruntat marea cea înfiorată; 
Bucură-te, că lumina lui Hristos, ca un far în furtună ţi-a fost arătată; 
Bucură-te, că şi pe noi, păcătoşii, ne aduci la liman liniştit; 
Bucură-te, că pe mulţi să smulgi, din al patimilor noian ai izbutit; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al-8-lea
Voind să te amăgească diavolul cu uneltirile lui a iscodit altă înşelăciune şi mai vicleană ca să vă ameţească pe toţi. Astfel s-a prefăcut luând chipul Iustinei şi a intrat la Aglaid; acesta crezând că nălucirea e adevărată a strigat-o pe nume, dar minune: numai la auzul numelui fecioarei nălucirea s-a risipit. Şi noi înspăimântaţi fiind, cântăm lui Dumnezeu Celui ce a dat o aşa putere oamenilor bineplăcuţi Lui: ALILUIA!

Icosul al-8-lea
Cu spaimă cumplită a alergat Aglaid la tine, Cipriane, spunându-ţi cele petrecute, iar tu, ruşinat, fiindcă se vedea zadarnicia şi amăgirea vrăjilor tale, ai încercat nenumărate alte chipuri de asemănare ca să-l poţi face pe Aglaid sau pe tine însuţi să vă puteţi apropia de casa Iustinei. Dar fiind voi cu cuget necurat nimic nu aţi izbutit, căci Însuşi Mirele Cel Ceresc păzea curăţia prea înţeleptei fecioare; pentru care noi cu umilinţă cântăm: 
Bucură-te, că nu ai amăgit-o nicidecum pe fecioara cea curată; 
Bucură-te, că prin statornica Iustina multe taine s-au vădit; 
Bucură-te, că mai întâi puterea diavolului a fi neputincioasă s-a dovedit; 
Bucură-te, că puterea nebiruită a lui Hristos şi al Crucii Sale s-a arătat; 
Bucură-te, că ai cunoscut cum întăreşte Dumnezeu pe Sfinţii Săi în chip minunat; 
Bucură-te, că şi azi credinţele rătăcite din lume izgoneşti; 
Bucură-te, şi ne înarmează pe noi prin credinţă împotriva celui rău; 
Bucură-te, şi ne dă biruinţă împotriva diavolului, nouă, celor ce chemăm numele tău; 
Bucură-te, şi împreună cu fecioara cea curată scapă-ne de ispitele cele neaşteptate; 
Bucură-te, şi cursele lui Veliar sfărâmă-le şi fă-ni-le nouă arătate; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al-9-lea
Neizbutind nimic împotriva credinţei celei neclintite a Iustinei şi a curăţiei ei prin încercarea de a o arunca în prapastia iubirii de plăceri trupeşti, ai căutat a o supune pe dânsa prin ispitirile durerii pornind asupră-i, ca şi oarecând asupra lui Iov, mulţime de nenorociri; dar ea neîncetat rugându-se ca şi David graia: Nu voi muri, ci vie voi fi şi voi povesti lucrurile Domnului. Şi pentru toate proslăvea pe Dumnezeu cântându-I: ALILUIA!

Icosul al-9-lea
Dar nu numai asupra ei, ci şi asupra rudeniilor ei şi a toată cetatea slobozind blestemul, ai adus, o, Cipriane, vătămare, din mânia cea neîmblânzită şi din ruşinea cea multă ce ţi se făcuse, încât mulţi cetăţeni au mers la Iustina voind a o sili pe ea să nu se mai împotrivească lui Aglaid, pentru a izbăvi cetatea de mulţimea vrăjilor tale; dar ea nu prin însoţire necurată, ci prin curate şi fierbinţi rugăciuni, a izbăvit pe toţi de tot răul, batjocorind meşteşugurile vrăjitoreşti; pentru aceea cu toţi văzând minunea lăudăm pe Dumnezeu şi cântăm ţie: 
Bucură-te, că nici iscoadele cele rele la rău nu au înduplecat-o; 
Bucură-te, că Iustina s-a dovedit slujirii lui Hristos vas plecat; 
Bucură-te, că mulţi din aceia au cunoscut pe Hristos, prin minunata ei tămăduire; 
Bucură-te, că întreaga cetate a luat printr-însa izbăvire; 
Bucură-te, că mulţi au venit atunci la credinţă; 
Bucură-te, că tu însuţi ai fost zdruncinat în întrega ta fiinţă; 
Bucură-te, că pentru a doua oară ai fost puternic cutremurat; 
Bucură-te, că încrederea în puterea vrăjilor tale ţi s-a destrămat; 
Bucură-te, că aşa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioară a-ţi lucra mântuirea; 
Bucură-te, că ne înveţi pe noi a răbda îndelung când suntem ispitiţi; 
Bucură-te, că ne întăreşti pe noi a rămâne în credinţă statornici şi neclintiţi; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 10-lea
Ruşinat fiind, Cipriane, de înfrângerea ce ai suferit-o printr-o tânară fecioară, tu, cel mult învăţat şi iscusit foarte în lucruri vrăjitoreşti şi înştiinţându-te că toate meşteşugurile viclene cu puterea Crucii şi cu numele lui Hristos au fost biruite, ţi-ai venit întru simţire şi întru cunoştinţa Adevărului şi ai început a dosădi pe draci, slăvind pe Dumnezeu şi cântându-I, Lui: ALILUIA!

Icosul al 10-lea
Văzând ca te-ai trezit din somnul şi întunericul neştiintei şi cu mânie sfântă îl ocărăşti, acum şi pe tine, slujitorul idoleştii închinări şi al diavoleştilor meşteşuguri vrăjitoreşti, ca să te piardă s-a pornit diavolul cu putere multă, încercând să te ucidă şi, neavând tu nici un ajutor de la nimeni să te izbăvească, ţi-ai adus aminte de semnul Crucii, prin care se împotrivea Iustina şi, chemând numele lui Hristos ai biruit puterea diavolului, de care lucru prea minunat, cutremuraţi fiind, cântăm ţie: 
Bucură-te, Cipriane, că prin fecioara Iustina ai venit la chemarea Numelui lui Hristos; 
Bucură-te, că întru Numele Lui ai zdrobit pe diavolul ce se pornise împotiva ta mai vârtos; 
Bucură-te, că ai aflat Lumina cea adevărată; 
Bucură-te, împreună cu fecioara cea curată; 
Bucură-te, că spre spurcata însoţire n-ai putut să o pleci; 
Bucură-te, că în Lumina lui Hristos, acum împreună cu ea petreci; 
Bucură-te, şi ne întăreşte şi pe noi în chemarea Numelui lui Hristos; 
Bucură-te, că ni L-ai arătat nouă a fi dar prea luminos; 
Bucură-te, că şi prin tine a sporit Biserica cea biruitoare; 
Bucură-te, că te-a câştigat la credinţă Iustina, cea curată ca o floare; 
Bucură-te, şi ne învaţă şi pre noi a păzi curăţia; 
Bucură-te, şi izbăveşte din nevoi pe cei ce iubesc fecioria; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 11-lea
Arzându-ţi toate cărţile tale cele vrăjitoreşti înaintea credincioşilor, ai alergat la Episcopul creştinesc, cerându-i lui să te unească prin Botez cu Dumnezeul Iustinei şi având tu inimă înfrântă şi cu multă plângere pentru toate relele ce le-ai făptuit în viaţa ta de până atunci, primit ai fost în turma lui Hristos; căci a cunoscut Episcopul buna ta râvnire. Şi precum te-ai arătat odinioară grabnic la rău, te-ai dovedit apoi apring râvnitor şi slujitor vrednic al Dumnezeului Celui adevărat, neprididând a-I aduce Lui neîncetat cântarea: ALILUIA!

Icosul al 11-lea
Cu mare osârdie ai alergat, Cipriane, pe calea cea strâmtă şi anevoioasă, după ce ai aflat că Hristos este calea cea adevărată, dorind să răscumperi vremea petrecută în spurcata slujire idolească şi totdeauna plângând pentru faptele cele rele de mai înainte. Drept aceea ai mers din putere în putere şi din bunătate în bunătate, încât degrab te-ai învrednicit a primi nu numai Botezul, ci ai păşit din treaptă în treaptă până la cinstea de Episcop, păstorind cu râvnă turma lui Hristos. Iar pe fecioara Iustina, diaconiţă şi egumenă într-o mănăstire de fecioare ai făcut-o. Pe care cinstită înălţare văzând-o cu bucurie cântăm ţie: 
Bucură-te, Cipriane, că aşa răsplăteşte Dumnezeu inima curată; 
Bucură-te, că a cunoscut Dumnezeu râvna ta după cunoştinţa cea adevărată; 
Bucură-te, că aşa miluieşte Dumnezeu pe cei ce îndelungi ispitiri suferă; 
Bucură-te, că aşa te-ai arătat Arhiereu prea sfinţit; 
Bucură-te, că şi pe Iustina vrednica diaconiţă slujirii lui Hristos ai înălţat-o; 
Bucură-te, că egumenă şi povăţuitoare şi altor fecioare ai dat-o; 
Bucură-te, că ai păstorit turma lui Hristos cu multă râvnă şi silire; 
Bucură-te, că şi noi alergăm la tine, ca la un adevărat păstor, cu multă dorire; 
Bucură-te, şi ne povăţuieşte pe noi pe calea mântuirii; 
Bucură-te, şi fii lângă noi mereu în ceasul ispitirii; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 12-lea
Prin râvna ta şi a fecioarelor cele curate povăţuite de înteleapta Iustina se deşerta slujirea idolească, iar slava lui Hristos se înmulţea. O viaţă ca aceasta a ta şi sârguinţa cea pentru slujirea lui Hristos şi pentru mângâierea sufletelor omeneşti văzând-o diavolul, scrâşnea împotrivă-ţi voind cu orice chip să te piardă. Însă nu ştia pierzătorul că o şi mai mare şi nepieritoare slavă îţi pregătea şi sălăşluire cu cetele Sfinţilor; ca împreună cu ei pururea să cânţi lui Dumnezeu cântarea: ALILUIA!

Icosul al 12-lea
Neştiind pierzătorul în ce chip să te piardă, căci se temea de puterea Crucii, a îndemnat pe păgâni să te clevetească înaintea ighemonului, că ai părăsit păgâneasca închinare şi slujire idolească, venind la creştineasca închinare a lui Hristos, şi că pe mulţi depărtezi de la spurcata slujire la idoli, sporind turma lui Hristos. Acestea auzind ighemonul şi neputând a te zăticni prin cuvinte meşteşugite, te-a dat la muncire cumplită împreună cu fecioara Iustina. Iara voi, toate răbdându-le şi neplecându-vă la închinarea idolească, igheonul a poruncit să vă ucidă pe voi prin tăiere de sabie. Iar împreună cu voi s-a învrednicit de cununa mucenicească şi evlaviosul creştin Teoctist, care văzând moartea voastră cea nevinovată, a mărturisit şi el pe Hristos. Pentru aceea laude ca acestea aducem ţie: 
Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi al turmei lui Hristos păstor nebiruit; 
Bucură-te, că şi Iustina fecioara, nevoindu-se alături de tine s-a sfinţit; 
Bucură-te, că de vicleanul ighemon n-aţi fost amăgiţi; 
Bucură-te, că v-aţi arătat mărturisitori ai lui Hristos neclintiţi; 
Bucură-te, că astfel de cununa muceniceasca aţi fost învredniciţi; 
Bucură-te, că acum prin sfintele tale moaşte multe tămăduiri se dăruiesc; 
Bucură-te, că râuri de daruri se revarsă celor ce te cinstesc; 
Bucură-te, că şi noi cu mare credinţă la tine năzuim; 
Bucură-te, că prin ale tale sfinte moaşte ajutor şi mântuire nădăjduim; 
Bucură-te, şi te roagă pentru noi împreună cu Sfânta Iustina şi Sfântul Teoctist; 
Bucură-te, şi primeşte de la noi jertfă de laudă acest smerit acatist; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Condacul al 13-lea
O, Prea Sfinţite Cipriane, Ierarhul cel cinstit al lui Dumnezeu, nevoitorule prea tare, împreună cu Sfânta muceniţă Iustina şi Sfântul mucenic Teoctist, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru cei ce pururea te cinstesc şi cu cântări măresc sfântă pomenirea ta şi cu rugăciunile tale, îmblânzeşte pe Stăpânul Hristos, pentru toţi mijlocind iertare de greşeale şi izbăvire de toate cursele şi ispitirile diavoleşti, ca mântuindu-ne să-I cântăm împreună cu tine, în vecii nesfârşiţi, cântarea îngerească: ALILUIA!  (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăşi se zice  Icosul întâi
Minunată s-a arătat viaţa ta, Sfinte, că din pruncie slujirii idoleşti ai fost închinat, dar cunoscând Domnul râvna ta după cunoaşterea cea adevărată, ţi-a descoperit ţie printr-o fecioară curată pe Hristos-singur-Adevărul, de care taină şi pronie dumnezeiască minunându-ne, cu credinţă cântăm ţie: 
Bucură-te, cel ce ai înfrânt slujirea idolească; 
Bucură-te, că ai vădit înşeăciunea diavolească; 
Bucură-te, că de cunoştinţa adevărului ai râvnit; 
Bucură-te, cel ce şi în păgâneasca cunoştiinţă te-ai arătat iscusit; 
Bucură-te, cel ce diavoleşti meşteşuguri şi vrăjitorii ai cunoscut; 
Bucură-te, că toate acestea mai apoi de ocară le-ai făcut; 
Bucură-te, că poţi să ne scapi de ispita diavolească; 
Bucură-te, că ne izbăveşti de rătăcirile eretice; 
Bucură-te, că ne arăţi calea spre adevăr; 
Bucură-te, că rugăciunile tale de tot răul ne scapă; 
Bucură-te, ajutorul celor înviforaţi; 
Bucură-te, că lumina ta tuturor o împarţi; 
Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

Şi  Condacul întâi
Cela ce mai înainte ai fost învăţător răutăţii, şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina, şi ca un păstor înţelept, din spinii înşeăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă, şi pe noi credincioşii, ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de razele minunilor tale, întăreşte-ne ca să-ţi cântăm ţie: Bucură-te, sfinţite mucenice Cipriane, pururea slăvite!

După aceasta se zice această:

RUGĂCIUNE care se zice doar de PREOŢI:   Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule şi Chivernisitorule a toate, Sfânt şi slăvit eşti; Împăratul Împăraţilor şi Domnul domnilor, slavă Ţie. Tu Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului şi nevrednicului robului Tău, depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul şi fă-l să-şi dea roadele lui; copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecelui; acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti. Şi dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice. Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri toată lucrarea satanei, Tu Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji şi de toate lucrările sataniceşti şi de toate legăturile lui, şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume.
Aşa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău şi dezleagă pe robul Tău 
(numele) de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatra, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor, sau cu al peştilor, sau prin necurăţie, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă a venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin şerpi (vii sau morţi), sau prin pământul morţilor, sau dacă a venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare.
Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoşti şi ştii toate, dezleagă, sfărâmă şi distruge, acum, lucrările magiei, iar pe robul Tău 
(numele) păzeşte-l cu toţi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti.
Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustieşte, distruge şi depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău 
(numele).
Aşa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău şi pe robul Tău cu toţi ai casei lui, şi dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala şi de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lacomia, neputinţa, prostia, neînţelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, şi de toate rătăcirile şi greşalele, ştiute şi neştiute, pentru sfânt numele Tău, că binecuvântat eşti în veci. Amin.

 

21
aug.
12

GALERIE FOTO! Renault – Dacia – Renault: „Arborele genealogic” al Dacia in imagini

Acum 44 de ani, pe 20 august 1968, pe poarta uzinei de la Colibasi a iesit Dacia 1100, primul automobil romanesc asamblat sub sigla UAP (Uzina de Automobile Pitesti) – in fapt, un Renault R8 sub licenta. Evident, numarul de sasiu „001” i-a revenit „fiului poporului”, fostul dictator Nicolae Ceausescu. Dupa Revolutie, in 1995, constructorul a lansat Nova, primul model 100% „Made in Romania”. Apoi, in 1999, Renault revine in scena, cumpara 51% din Dacia si lanseaza SuperRNova. Iar din 2004, Grupul Dacia-Renault adopta filosofia „low-cost” si da lovitura pe piata auto cu Logan-ul.

Astfel, daca intre 1969 si 2004, cand a fost scoasa din productie, Dacia 1300 si derivatele sale au fost produse in circa 2 milioane de exemplare, Logan-ul lansat in 2004 a atins in numai vreo sase ani milionul. Iar peste 100.000 de internauti au ales Dacia Logan pe locul al II-lea in cadrul competitiei „Legende pe roti”, pentru perioada 2000-2010. Concursul a fost organizat de Automotive News Europe si MSX International, rezultatul votului fiind anuntat in cadrul celei de-a 64 editii la Salonului Auto de la Frankfurt (IAA). In 2010, a venit randul Duste-ului, primul SUV din istoria contructorului roman, sa se impuna, in numai doi ani masina comercializandu-se in peste 300.000 de exemplare. Astazi, gama Dacia cuprinde sapte modele, brand-ul a depasit cota de 6% in Franta, a doua cea mai mare piata din Europa, iar toti ochii sunt pe Lodgy si Dokker, doi „vectori” ce ataca in premiera segmentele MPV (monovolum) si LCV (utilitara usoara).

Cam aceasta ar fi „povestea” sintetica a constructorului pitestean, dar, cum „arborele genealogic” are mult mai multe ramificatii interesante, a1.ro va invita la o scurta calatorie in timp, cu o scurta oprire in Maroc, Rusia, Columbia, Iran, Africa de Sud si Brazilia, tari in care Renault produce Dacia sub diferite sigle.

1968: Dacia 1100, un R8 sub licenta, este prima masina care iese pe poarta fabricii de la Colibasi. Berlina cu motor spate de 1.100 cmc / 43 CP este produsa pana in 1972, in paralel cu 1300. A existat si o versiune sport, 1100 S, cu patru faruri, in loc de doua, dupa modelul lui R8 Gordini.

1969: Intra in productie legendara Dacie 1300, care, cu mici imbunatatiri, a fost produsa pana in 2004 (ultima versiune a fost supranumita „Zambetul lui Iliescu”), in nu mai putin de 1.959.730 de exemplare. Motorul de baza al „Berlinei” avea o capacitate de 1.289 cmc si dezvolta 54 CP.

1973: Apare Dacia Break. Arhitectura in doua volume a caroseriei si haionul, ce facea masina mai zgomotoasa decat Berlina, nu a prins asa de bine la romani, modelul fiind comercializat de-a lungul anilor in putin peste 200.000 de exemplare.

1975: Este lansata autoutilitara Dacia 1302, traditionala furgoneta, cu o sarcina utila de 500 kg. Numai proprietarii stiu insa cat putea duce, unii laudandu-se si cu greutati de peste 800 kg. Pick-Up-ul a fost singurul model pastrat in productie si dupa lansarea Logan-ului, in 2004.

1979: Dacia 1300 isi face iesirea din scena, dupa expirarea licentiei Renault, in favoarea modelului 1310, alias „patru faruri”. Masina vine si cu o noua plansa de bord, precum si un stopuri „patratose”, cu lumini pe doua randuri. Dupa patru ani, in 1983, Dacia 1310 sufera un facelift si apare si versiunea 1410, cu agregat de 1.397 cmc / 63 CP si cutie de viteze in 5 trepte. In acelasi timp, Dacia 1310 poate fi considerat primul model grobal al constructorului pitestean, fiind exportat in mai multe state din fostul bloc comunist, dar si in tari precum Marea Britanie (Dacia Denem), Canada (celebra culoare „Bleu Canada”) sau Grecia.

1980: Ceausescu si inaltii demnitari ai PCR au la dispozitie Dacia 2000, un fel de limuzina hatchback, facuta „copy&paste” dupa Renault 20. Masina avea un motor de 1.995 cmc / 109 CP si era oferita doar in doua culori: negru si albastru.

1981: Pe poarta fabricii de la Colibasi isi face aparitia primul si ultimul model cu aparente sportive, Dacia 1310 Sport. Apoi, apare si 1410. Masina a fost si este iubita de pasionati, fiind singura Dacie in doua usi, cu alura de coupe, dar si, probabil, printre putinele vehicule din lume cu doua parbrize (!). Avand in vedere inclinatia pavilionului si ratiuni de ordin economic, specialistii de la acea vreme au hotarat sa monteze Daciei Sport un parbriz pe post de luneta.

1988: Revolutie arhitecturala! In laboratoarele Dacia ia nastere modelul 1320 (1325) sau „Liberta” (dupa Revolutia din ’89), cum este mai bine cunoscuta, o masina cu un design actual, cu o caroserie in patru usi, plus haion, si cu „celebrul” bord de CN, care, apoi, a fost montat si pe unele versiuni de Berlina si Break, facilitand o mai buna incalzire a habitaclului si dezaburirea parbrizului. Liberta a fost produsa pana in 1996.

1995: Inspirandu-se dupa Peugeot 309, inginerii Dacia dezvolta Nova, primul model proiectat integral in Romania. Masina se remarca prin haionul curbat din sticla, dar care este si mare sa problema, in cazul primelor modele inregistrandu-se cateva incidente in care acesta se spargea. De asemenea, Nova era destul de slab finisata si nici foarte fiabila. Dar a constituit un pas inainte.

2000: Pe baza Novei, Renault produce SuperRNova. Renunta insa la haionul buclucas, in favoarea unuia din tabla si cu luneta normala, si introduce sub capota un motor de 1.4 litri MPI/ 75 CP si o cutie de viteze de la Renault Clio I. De asemenea, SuperRNova intra in istorie drept prima Dacie cu aer conditionat (Clima).

2003: Pasul urmator pe scara schimbarii identitatii l-a constituit lansarea modelului Solenza, o SuperRNova restilizata, cu o plansa de bord complet redesesata si o rezistenta la torsiune net superioara. Solenza inaugureaza airbag-ul pentru sofer si este comercializata si intr-o versiune diesel.

2004 – Masina de „5.000 de euro”: Lansata pe piata in anul 2004, Dacia Logan a revolutionat piata auto, oferind un raport pret / prestatii/ spatiu interior fara egal. Disponibila la inceput intr-o singura versiune de caroserie, cu doua motorizari pe benzina, Dacia Logan a dat nastere unei adevarate familii de modele, care cuprinde, alaturi de berlina tricorp, un break, o furgoneta si un pick-up. De-a lungul anilor, modelul s-a afirmat ca un veritabil succes la export, fiind comercializat in 46 de tari din Europa, Africa de Nord si Orientul Mijlociu, dar si in unele piete din America si zona Oceanului Indian sau Pacific. Totodata, Dacia Logan este, de opt ani consecutiv, cel mai vandut model de pe piata auto din Romania.

2010: Dacia surprinde din nou lumea auto. Dupa ce a dat lovitura cu best-seller-ul Logan, constructorul de la Mioveni a atacat in forta piata SUV-urilor. Noul model Dacia Duster se prezinta drept un vehicul de teren veritabil, robust si fiabil, destinat tuturor categoriilor de clienti. Si pastreaza „traditionalul” raport spatiu/pret imbatabil.

2012: Lodgy & Dokker: Al saselea element al gamei Dacia, monovolumul Lodgy a fost lansat oficial pe piata din Romania in iunie 2012. Prezentat in premiera la Salonul Auto de la Geneva 2012, primul monovolum din istoria constructorului roman este disponibil incepand de la pretul de 9 500 de Euro, cu TVA inclus. Iar cu o capacitate de pana la 7 locuri, un volum de incarcare ce se aproprie de cel al Renault-ului Espace si un pret de numai 13.100 de euro (TVA, inclusa), pentru prima versiune echipata la un standard actual, civilizat, Dacia Lodgy nu are, practic, rival pe piata, chiar daca o comparam cu LCV-uri precum Fiat Doblo Panorama ori Renault Kangoo si nu cu monovolumele compacte.Gama cuprinde trei nivele de echipare, Acces, Ambiance si Laureate si patru motorizari: doua propulsoare pe benzina, printre care noul motor TCe de 1,2 litri si 115 CP si doua motoare diesel de 90 CP si 110 CP.

Tot in acest an, Dacia a lansat si „tandemul” de utilitare Dokker/Dokker Van, ce inaugureaza sistemul de usa laterala glisanta.

Dacia, produsa in mai multe „colturi” ale lumii

Dupa succesul de piata repurtat de Logan, Renault a atacat mai multe piete emergente, exportand masini din Romania sau producand direct, la fata locului. Astfel, in India, de pilda, Logan-ul este produs in fabrica Mahindra-Renault si vandut sub denumirea Mahindra Verito.

In Iran, Logan-ul vede lumina zilei la Iran Khodro si Iran Pars, fiind comercializat sub numele Tondar90.

Din Rusia vine Lada Largus, nimic altceva decat un Logan MCV rebranduit, fabricat in uzina Avtoframos de langa Moscova.

La unitatea Nissan din Africa de Sud, ia nastere Dacia Logan Pick-Up, botezata NP200.

Iar in Columbia, la Sofas – Envigado, se face Sandero Stepway, sub sigla Renault, care se numeste GT Line.

Foto: Dacia, flickriver.com, autoaddicts.net, victormorozov.wordpress.com

11
aug.
12

Criminalul preotului Marin, transferat la Spitalul de Psihiatrie Grajduri

 

GALERIE FOTO:   Ucigașul preotului Marin, dus la Spitalul de Psihiatrie Grajduri

Florentin Pușcoiu, ucigașul preotului Tudor Marin, a fost transferat ieri la Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri, din Iași. Faptul că ucigașul este internat doar până la însănătoșire îi neliniștește pe focșăneni. Informația conform căreia Florentin Pușcoiu a fost pus în libertate și este internat la psihiatrie i-a șocat pe cititori. Oamenii se tem ca nu cumva peste un an sau doi să se întâlnească pe stradă cu ucigașul care a îngrozit o țară întreagă. Pușcoiu nu va răspunde niciodată pentru crima comisă deoarece comisia a stabilit că în momentul comiterii faptei, el nu a avut discernământ. Diagnosticul pus de medici a fost „schizofrenie paranoidă, comportament abolit”. Faptul că o persoană cu probleme psihice s-ar putea plimba printre noi, nu este o noutate.  În anul 1994, un bolnav psihic a omorât un polițist care a vrut să-l imobilizeze. După doi ani de internare, persoana în cauză a revenit în societate.
Florentin Pușcoiu, tânărul de 30 de ani care pe 16 iunie a.c. l-a înjunghiat mortal pe preotul Tudor Marin, în Biserica din Piața Unirii, a fost transferat ieri la  Spitalul de Psihiatrie și Pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri, din Iași. El a fost transportat cu o ambulanță de la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean „Sf. Pantelimon“ Focşani, unde a fost internat temporar, fiind escortat de doi polițiști de la Serviciul de Intervenție Rapidă, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea. După cum se arată și în motivarea instanței de judecată, măsura internării în ospiciu este provizorie. „Conform articolului 162 Cod penal, dispune internarea medicală provizorie a învinuitului Pușcoiu Florentin, într-un institut medical de specialitate, până la însănătoșire”, se arată în motivarea de joi a instanței de judecată. Imediat după pronunțare, Pușcoiu a fost pus în libertate. El a fost dus la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Focșani și apoi, ieri, transportat la Grajduri.    Nu este exclus ca după un an sau doi, medicii să considere că Pușcoiu s-a vindecat și să-l lase să plece din unitatea medicală. Atunci, el se va întoarce printre noi și nu va fi tras niciodată la răspundere pentru crima comisă. Acest lucru se datorează faptului că medicii care l-au examinat au stabilit că în momentul comiterii faptei, Pușcoiu nu a avut discernământ, el fiind diagnosticat cu „schizofrenie paranoidă, comportament abolit”.    Reamintim că miercuri, Pușcoiu a fost scos de sub urmărire penală, măsura fiind luată de către procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea ca urmare a rezultatului expertizei medico-legale psihiatrice, primit de la Institutul de Medicină Legală „Mina Minovici”, din București.
„Schizofrenia paranoidă este o boală cronică, care nu se poate vindeca“
Boala de care suferă Puşcoiu, schizofrenia paranoidă, nu va putea fi tratată niciodată. Medicii psihiatri ne-au explicat că doar prin intemediul unui tratament medicamentos boala va putea fi ţinută sub control, episoadele de recădere devenind din ce în ce mai rare. „Schizofrenia paranoidă este o boală cronică, care nu se poate vindeca. Această boală este caracterizată prin perioade de recădere, când pacientul devine psihotic, şi remisie, atunci când pacientul este bine. Debutul bolii, la bărbaţi, este la 20-25 de ani, iar la femei la 25-30 de ani. Cauzele sunt necunoscute. Au fost o mulţime de teorii prinvind apariţia acestei boli, dar niciuna nu a fost confirmată. Cu siguranţă există o componentă genetică. De exemplu, dacă unul dintre fraţii gemeni monozigoţi are schizofrenie, fratele său are 40% şanse să fie bolnav, dar nu este numai componenta genetică. În perioada de decompensare, pacientul în forma de schizofrenie paranoidă prezintă ca şi caracteristici principale halucinaţiile. Pacientul aude, vede lucruri care nu sunt reale şi adevărate. Cele mai frecvente sunt halucinţaiile auditive şi aceste voci pe care le aude îi comandă să facă anumite lucruri, iar pacientul vrea să le execute. Ideile delirante sunt o altă caracteristică importantă a schizofreniei paranoide. Pacientul crede lucruri care nu sunt reale , una dintre aceste situaţii fiind cele mistice cu tematică religioasă. Pacientul crede cu convingere anumite lucruri şi nu poate fi convins că ceea ce crede el nu este real. Singurul tratament eficient în perioadele de decompensare este cel medicamentos. Tratamentul, odată stabilit de medic, trebuie urmat toată viaţa. Respectarea corespunzătoare a tratamentului face ca episoadele de recădere să fie mai rare. Schizofrenia paranoidă nu se vindecă, se remite. Vindecare nu există. Şansele ca un pacient să facă o recădere sub tratament sunt de 20% într-un an, iar fără tratament sunt de 80% într-un an.     Discernământul abolit îl regăsim la pacienţi cu schizofrenie decompensaţi. Cei în remisie au, posibil, discernământ, cei cu boala în decompensare îl au abolit“, a explicat medicul Marcel Şarpe, medic specialist psihiatrie în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Focşani şi membru în comisia de expertiză medico-legală de la nivelul judeţului Vrancea.    În Vrancea sunt peste 1.700 de persoane care suferă de boli psihice. Din total, 1.244 sunt femei şi 508 bărbaţi. Grupa de vârstă cea mai afectată de aceste boli este cea între 15 şi 64 de ani, cu 1.093 cazuri, dar şi bătrânii cu vârste peste 65 de ani suferă de aceste boli, fiind luate în evidenţă 606 cazuri. Tratamentele ajung la zeci de milioane lei vechi lunar, iar statul compensează medicamentul cel mai ieftin şi care nu întotdeauna este cel mai bun. Din cele 1.700 de persoane care suferă de boli psihice, doar o parte beneficiază de un grad de compensare al medicamentelor de 100%, restul beneficiind de o compensare de 50% sau 90%.
Focșănenii sunt îngroziți: „Ne vom întâlni cu el pe stradă!“
Vestea că tânărul care a omorât un om a fost pus în libertate i-a șocat pe focșăneni. Oamenii spun că așa ceva nu este posibil și că doar în România se poate întâmpla acest lucru. Mulți dintre cei care l-au apreciat pe părintele Tudor Marin au trecut ieri pe la mormântul său, din spatele Bisericii din Piața Unirii, și i-au aprins o lumânare. Oamenii spun că Pușcoiu ar trebui internat pe viață. „Este posibil să facă din nou rău dacă îi vor da drumul. Dacă are probleme psihice ar trebui să fie internat pe viață. Dacă nu l-a pedepsit legea pentru că este bolnav, atunci trebuie să fie supraveghet mereu. Mă gândesc că autoritățile ar trebui să facă mai multe pentru acești oameni. Trebuie internat pe viață și ținut sub tratament. Dacă îi va da drumul, nu are cine să se ocupe de el pentru că am înțeles că nu are o relație bună nici cu părinții. Este păcat că s-a întâmplat așa ceva și nu este normal să ne întâlnim cu el pe stradă”, ne-a spus Florica Slabu.    Scoaterea de sub urmărire penală și punerea în libertate a lui Florentin Pușcoiu îi îngrijorează pe focșăneni. O femeie venită din Italia, care ieri a trecut pe la mormântul părintelui pentru a-i aprinde o lumânare, ne-a spus că el trebuie închis pe viață. „Vestea că părintele a fost omorât ne-a cutremurat și am venit special din Italia pentru a-i aprinde o lumânare. Ucigaşul trebuie închis pe viață dacă este bolnav și nu poate răspunde penal. Îl țin acolo o vreme și apoi îi vor da drumul. Boala asta nu se vindecă niciodată, iar el nu își va mai lua tratamentul. Nu este normal să-l vedem pe stradă. Când are o criză poate face și mai mult rău. Trebuie închis pe viață și tratat corespunzător”, ne-a spus Dorina Nistorescu.    Cititorii „Monitorul de Vrancea” au postat pe site-ul ziarului mai multe comentarii prin care își exprimă nemulțumirea. Laura spune „nu pot să cred așa ceva. Ne întâlnim cu el pe stradă…”!. Un alt cititor, care se semnează „nedumeritul”, spune: „Numai în țara asta un nebun care a omorât un om poate fi lăsat în libertate. După o vreme ne vom întâlni cu el pe stradă că… vezi Doamne s-a însănătoșit”.
Filmul crimei
Preotul Tudor Marin a fost ucis pe 16 iunie, chiar în biserica în care slujea, „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Piaţa Unirii, fiind înjunghiat în inimă şi cap, de Florentin Pușcoiu. Acesta din urmă  i-a cerut preotului explicaţii despre două versete din Vechiul Testament și nu nu a fost mulţumit de lămuririle primite. Crima a fost comisă în jurul orei 10.00. După sesizare, Piaţa Unirii s-a umplut de poliţişti, procurori, medici şi curioşi. În seara aceleiași zile, anchetatorii au pus mâna pe principalul suspect. El a fost găsit acasă. Pușcoiu și-a recunoscut fapta, iar motivul a fost de natură religioasă. Pușcoiu a susținut că a vrut să facă dreptate divină și că Dumnezeu l-a pus să facă acest lucru. Florentin a mai declarat şi că chipul preotului Marin semăna cu cel al preotului din visul său, pe care Dumnezeu i-a spus să-l omoare.
Un bolnav psihic a omorât un polițist și apoi a fost lăsat liber
Pușcoiu nu ar fi singura persoană cu probleme psihice care comite o crimă și care s-ar putea plimba nestingherit printre noi, după ce se va stabili că s-a însănătoșit.    În anul 1994, un polițist focșănean, Doru Varvarici,  a fost ucis în timpul unei intervenții. Polițistul a intervenit pentru prinderea unui bolnav psihic periculos, la începutul lunii iulie, anul 1994. El a fost înjunghiat mortal de cel pe care trebuia să-l prindă, cu un cuțit a cărui lamă avea 20 de centimetri. Bolnavul psihic fusese dus de sora și cumnatul lui la un control la Policlinica nr. 2. Aici, el a avut o ieșire și a început să amenințe medicii. Speriate, persoanele prezente la Policlinică au sunat la Urgenţe. O echipă formată din doi polițiști s-a deplasat imediat cu un autoturism la faţa locului, unde au găsit un bărbat de 30 de ani, cu un comportament agresiv. Acesta a început să devasteze tot, motiv pentru care polițiștii au cerut ajutoare. La fața locului a ajuns și polițistul Doru Varvarici. Bolnavul a ieșit în fața unității medicale, a luat dintr-o mașină un obiect și l-a băgat în buzunar, după care a fugit. În apropierea parculețului din zona Gerald, oamenii legii au încercat să-l imobilizeze, moment în care bărbatul a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe Doru Varvarici.    Bolnavul a avut această criză după ce sora și cumnatul l-au amenințat că îl internează la un spital de profil. Atunci, omul a turbat și a ajuns să ucidă un om. După comiterea faptei, el a fost internat într-un spital de nebuni, iar după doi ani a fost pus în libertate. Doru Varvarici a fost înaintat la gradul de sublocotenent post mortem. De asemenea, în locul în care a fost ucis a fost înălțat un monument în memoria sa.

10
aug.
12

VIDEO!!!!Sentinţă cu fiori! Criminalul preotului Marin, eliberat pentru a fi internat la ospiciu

Florentin Puşcoiu nu va răspunde penal pentru faptele sale, fiind bolnav de schizofrenie paranoidă, cea mai gravă tulburare psihicăCriminalul preotului Tudor Marin a fost eliberat ieri din închisoare şi urmează să ajungă într-un institut medical de specialitate, pe motiv că nu are discernămant, fiind bolnav de schizofrenie paranoidă.După ce a fost arestat, Criminalul a declarat că “ a acţionat în urma unui ordin divin” .Acesta ar putea scăpa din ospiciu după caţiva ani .Un caz similar a avut loc la Iaşi, cu un criminal care a omorat un preot în timpul spovedaniei.Bărbatul a fost eliberat din ospiciu în primăvară iar cand a venit acasă a vrut să-şi omoare, mama, bunica şi pe poliţistul care vroia să-l aresteze

Crima din Piaţa Unirii, care a îngrozit o ţară întreagă, comisă în luna iunie, a fost soluţionată cu neînceperea urmăririi penale! Autorul teribilului omor nu va răspunde penal întrucat a fost diagnosticat cu o afecţiune psihică severă. O comisie medicală de la Institutul Naţional de Medicină Legală “Mina Minovici” din Bucureşti a stabilit că Florentin Puşcoiu, tanărul de 30 de ani care l-a înjunghiat pe preotul paroh din Piaţa Unirii în dimineaţa zilei de 16 iunie, nu avea discernămant în momentul comiterii faptei. “Comisia de specialitate de la INML a stabilit că Florentin Puşcoiu are discernămantul abolit, întrucat suferă de schizofrenie paranoidă. S-a dispus scoaterea de sub urmărirea penală iar Parchetul a solicitat instanţei luarea măsurii internării medicale provizorii, conform legii”, a declarat prim procurorul In Lefter, şeful procurorilor vranceni. Instanţa a admis propunerea formulată de procurori iar pană cand va ajunge la Spitalul de Psihiatrie pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni- Grajduri din judeţul Iaşi, criminalul va fi cazat temporar la secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă “Sf. Pantelimon” din Focşani, sub escorta unui poliţist.
Învinuitul, liberat de îndată
Conform legii, criminalul a fost pus în libertate de la momentul pronunţării instanţei. “Instanţa admite sesizarea formulată de Parchetul de pe langă Tribunalul Vrancea, privind internarea medicală provizorie a numitului Puşcoiu Florentin. Conform articolului 162, cod de procedură penală, dispune internarea medicală provizorie a numitului Puşcoiu într-un institut medical de specialitate pană la însănătoşire. Conform art. 162, alin. 2 din cod de procedură penală, dispune sesizarea comisiei medicale competente să avizeze internarea bolnavilor mintali din cadrul Direcţiei Sanitare. Conform art. 140, alin 1, lit b, cod de procedură penală, constată că măsura arestării preventive luată faţă de învinuit a încetat de drept şi în consecinţă dispune punerea în libertate de îndată” a precizat ieri Carmen Danţiş, purtătorul de cuvant al Tribunalului.
Criminalul preotului a acţionat în urma unui „ordin divin”
Crima a fost comisă chiar în incinta bisericii „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, în jurul orelor 10 dimineaţa. Conform martorilor, Florentin Puşcoiu a venit în biserică cu puţin timp înainte de ora 9, apoi a plecat şi a revenit în jurul orei 10. Acesta avea în mană foi pe care erau scrise mai multe versete din Biblie şi căuta răspunsuri vis-a-vis de interpretarea lor. După ce s-a apropiat de preotul Marin, între cei doi a avut loc o scurtă discuţie, după care Puşcoiu l-a lovit pe preot cu un cuţit. Conform raportului medico-legal, cea de-a doua lovitură a fost şi cea care a dus la moartea victimei, întrucat i-a atins inima. În timp ce tanărul a fugit, preotul a încercat să iasă din biserică, după care s-a prăbuşit în holul de la intrare. Medicii de la ambulanţă nu au mai putut face nimic pentru parohul care era deja decedat. Prins la 10 ore după comiterea crimei, Puşcoiu nu şi-a recunoscut iniţial faptele. După ce a fost pus în faţa probelor stranse cu minuţiozitate de anchetatori, acesta a susţinut că “a făcut ce trebuia să facă, în urma unui ordin divin”. Arestat pe 17 iunie, Puşcoiu a susţinut că nu regretă ceea ce a făcut pentru că preotul nu ar fi fost slujitor al Domnului ci „un prooroc fals, un diavol cu chip de om”. Măsura arestării preventive a fost prelungită zilele trecute, pană ce ieri, comisia de la INML a remis procurorilor raportul de expertiză psihiatrică. Prim-procurorul Ion Lefter ne-a declarat că bănuia că se va ajunge la o asemenea concluzie, întrucat la anchetă bărbatul a dat declaraţii contradictorii. Bănuielile anchetatorilor au fost însă confirmate şi de medicii legişti, prin diagnosticul dat după aproape două săptămani de supraveghere la penitenciarul de la Jilava.
Afecţiunea de care suferă Puşcoiu poate fi doar ameliorată
Schizofrenia este o boală cronică ce necesită tratament pentru toată viaţa. Boala, care se caracterizează prin halucinaţii, delir, comportament şi gandire dezorganizată, poate fi ţinută în frau doar cu ajutorul medicamentelor, după cum ne spune psihiatrul Marcel Şarpe. “Schizofrenia este probabil cea mai gravă tulburare psihică şi face parte din grupul psihozelor. Pacienţii cu schizofrenie au tulburări de percepţie, halucinaţii, aud, văd, miros lucruri care nu sunt reale. Aceste lucruri pe care le aud ei le consideră reale şi cateodată aceste voci le pot da sfaturi, ordine şi prin urmare pacienţii pot răspunde, pot executa o anumită comandă. O altă caracteristică este reprezentată de ideile delirante. Pacientul crede cu tărie anumite lucruri care nu sunt reale şi nu poate fi convins că ceea ce crede el nu este adevărat. Schizofrenia este o boală cronică care nu se vindecă şi singurul tratament este cel farmacologic. Cu tratament, simptomele se pot remite, pacientul poate să aibă perioade lungi de remisiune. În anumite situaţii şi foarte des, în condiţiile întreruperii tratamentului, pacientul poate să aibă recăderi”, ne-a precizat dr. Marcel Şarpe, medic specialist psihiatrie, membru în comisia de expertiză medico-legală de la nivelul judeţului Vrancea.
1.579 de bolnavi psihic în judeţ
Boala de care suferă criminalul preotului a adus în discuţie situaţia pacienţilor cu afecţiuni psihice din judeţ. În Vrancea există oficial peste 1.500 de bolnavi psihic, dar medicii abia mai fac faţă numărului mare de persoane care se prezintă la cabinete. Potrivit Direcţiei de Sănătate Publică, la nivelul judeţului figurează astfel 1.579 de persoane care suferă de depresii, atacuri de panică, schizofrenie şi de tulburări psihice, 746 dintre aceştia locuiesc la oraş şi 833 locuiesc la ţară. În realitate, numărul acestora ar putea fi mult mai mare, pentru că mulţi suferinzi nu cer ajutor medical. În prezent, în Vrancea, bolnavii psihic cronici sunt trataţi la Spitalul de Psihiatrie din Dumbrăveni, iar cei acuţi în secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Focşani. Jr. Costel Negoescu, managerul de la Dumbrăveni, spune că în unitate au fost internaţi pacienţi certaţi cu legea. Legat de Florentin Puşcoiu, acesta ar putea pleca la Spitalul de Psihiatrie pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni- Grajduri chiar în cursul zilei de azi. Pană atunci, acesta va rămane la Focşani sub escortă. Nu ar fi pentru prima dată cand Spitalul din Focşani găzduieşte infractori. “Paza va fi asigurată de către Poliţie. Noi nu facem decat să asigurăm tratamentul medical de rigoare”, a precizat dr. Nicolae Moise, managerul Spitalului. (R. MANOLACHE, A. IVAN, G. SAVA)
Pe site-ul http://www.ziaruldevrancea.ro puteţi urmări şi un material video legat de decizia instanţei în cazul criminalului Puşcoiu.
Soluţia în cazul primului ucigaş de preoţi din Romania dă fiori!
Soluţia comisiei de expertiză de la INML în cazul Puşcoiu are un precedent. În 2005, un preot ieşean care slujea la mănăstirea Petru Vodă a fost ucis cu un cuţit de un tanăr din Negreşti – Vaslui, în faţa a peste 70 de oameni care aşteptau să intre la spovedanie. Ulterior, acesta a fost internat într-un spital de psihiatrie, unde a stat internat doar caţiva ani. La începutul anului, după ce a fost externat, tanărul a încercat să-şi omoare mama şi bunica. În varstă de 81 de ani, preotul Panaite Fuică s-a retras la mănăstire. Tanărul l-a confundat pe preotul ieşean cu stareţul mănăstirii. Cel vanat, Iustin Parvu, este cunoscut ca urmasul părintelui Cleopa. Criminalul voia să se răzbune pentru ca fusese alungat din mănăstire. Înarmat cu un cuţit, ucigaşul s-a repezit către preot şi l-a înjunghiat de trei ori în abdomen. Mihai Coisin a fost reţinut de procurori şi ulterior arestat. Expertiza psihiatrică a arătat că vasluianul nu a avut discernămant în momentul comiterii faptei şi a fost internat în acelaşi loc unde urmează să ajungă şi Puşcoiu. Cum întreţinerea sa în spital costa mult, iar pacientul dădea semne  de ameliorare, a fost lăsat să plece acasă. În luna februarie, mama sa de 56 de ani încerca să taie lemne cu o secure. Fiul său s-a oferit să o ajute, însă în momentul în care a luat securea în mană, i-a aplicat mamei sale o lovitură în zona capului şi apoi a strans-o de gat. Tanărul a intrat ulterior în cameră unde a găsit-o pe bunica sa, o femeie de 70 ani. Ambele femei au scăpat cu greu cu viaţă. Tanărul s-a refugiat apoi în clopotniţa bisericii. Bărbatul a lovit un poliţist cu o scandură în cap. Tanărul a fost luat pe sus de mascaţi şi dus iar la psihiatrie. Cazul pare să dea fiori celor care au rămas marcaţi de tragedia întamplată la Focşani din 16 iunie, întrucat criminalul ar putea să se întoarcă liber la Focşani peste caţiva ani.

09
aug.
12

Criminalul preotului Tudor Marin nu are discernămant

 

Criminalul Florentin Puşcoiu

Criminalul Florentin Puşcoiu, cel care l-a ucis pe preotul Tudor Marin cu un cuţit în biserica din Piaţa Unirii, pe 16 iunie, îngrozind întreaga comunitate vranceană, va fi scos de sub urmărire penală întrucat nu are discernămant.

Decizia a fost luată de procurorii Parchetului de pe langă Tribunalul Vrancea în cursul zilei de astăzi, după ce aceştia au intrat în posesia raportului de expertiză psihiatrică medico-legală efectuată de INML „Mina Minovici” din Bucureşti. Medicii legişti au ajuns la concluzia că cel care l-a înjunghiat pe preotul Tudor Marin suferă de schizofrenie paranoidă şi nu poate răspunde penal pentru faptele sale. Prim-procurorul Ion Lefter ne-a declarat că bănuia că se va ajunge la o asemenea concluzie, întrucat la anchetă bărbatul a dat declaraţii contradictorii. În timpul audierilor, Florentin Puşcoiu a susţinut că “a făcut ce trebuia să facă, în urma unui ordin divin”. Instanţa urmează să ia astăzi decizia cel mai probabil a internării criminalului într-un centru de specialitate iar pană cand va fi transferat la un astfel de institut acesta va fi internat la secţia de psihiatrie a Spitalului Judeţean din Focşani, unde va sta sub supravegherea poliţiştilor. Vom reveni cu amănunte din culisele anchetei.

04
aug.
12

După uciderea preotului Marin, enoriaşii se tem să mai intre în Biserica din Piaţa Unirii de teamă că le va merge rău

Preotul Tudor Marin a fost ucis în biserica din Piaţa UniriiIeri, ucigaşul preotului, Florentin Puşcoiu, a plans în faţa instanţelor de judecată cand i-a fost prelungită măsura arestării  între timp, postul de preot în biserica din Piaţa Unirii a fost scos la concurs u după uciderea preotului s-au dispus măsuri de siguranţă în biserici chiar dacă biserica a fost resfinţită, unii enoriaşi evită să mai intre în biserica unde s-a comis crima
Cu mai bine de o lună în urmă preotul Tudor Marin, parohul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Focşani, a fost înjunghiat mortal chiar în lăcaşul de cult. De atunci un alt preot, Constantin Gheorghe, asigură interimatul, ducand mai departe misiunea bisericii din centrul oraşului. Enoriaşii resimt încă lipsa preotului şi nu le vine să creadă că preotul la care veneau să se spovedească sau care i-a cununat sau le-a botezat copiii nu mai este. “De cate ori intru în biserică parcă vad chipul lui. Nu mă pot obişnui cu noul preot, îmi este greu. Mie îmi plăcea preotul Marin, mereu avea timp să mă asculte, îl găseam zilnic la biserică”, ne-a spus unul din enoriaşi. Sunt încă oameni care vin la mormantul părintelui din spatele bisericii pentru a-l plange. Mulţi au un sentiment de disconfort să îşi unească destinele în această biserică. Numai gandul că acolo, un preot a fost ucis le dă fiori şi se gandesc că nu le va merge bine în viaţă. Preotul protoereu Nicolae Cobzaru, cel care răspunde de biserica din Piaţa Unirii, spune că nu trebuie să îşi facă nimeni astfel de griji şi închipuiri. “Acolo s-a făcut o rugăciune specială, s-a făcut aghiazmă. Locul a fost sfinţit. Oamenii trebuie să vină la biserică cu sufletul împăcat”, ne-a spus protoereul Cobzaru. În sprijinul afirmaţiilor sale sunt şi programările pentru cununiile care vor avea loc aici. Concursul care va aduce un nou preot la Biserica din centrul oraşului Focşani ar putea avea loc pe 15 sau 20 august.

Măsuri de siguranţă în biserici
După uciderea preotului Tudor Marin, la Protoeria Focşani 1 a fost transmis un ordin de impunere a unor măsuri de siguranţă. Toţi preoţii din Vrancea au fost anunţaţi de noile măsuri. “Ni s-a transmis o adresă de la centrul eparhial ca toţi preoţii şi cantăreţii să nu mai rămană singuri în biserică, trebuie să fie în permanenţă 3-4 bărbaţi, pe cat posibil”, ne-a spus protoereul Nicolae Cobzaru. Preotul Todor Marin sfinţea la acest lăcaş de cult din anul 1990, imediat după Revoluţie, când biserica, veche de 352 de ani, a fost redeschisă, aceasta fiind închisă în perioada regimului comunist. Preotul Tudor Marin era singurul care slujea la această biserică, el fiind cel care a refăcut lăcaşul de cult după revoluţie. Tot preotul Tudor Marin este şi cel care a reînfiinţat corul bisericii. Enoriaşii spun că preotul Marin, în vârstă de 69 de ani, era unul dintre cei mai apreciaţi şi iubiţi preoţi din Focşani, el ajutându-i pe enoriaşi şi implicându-se în problemele lor.

Ucigaşul preotului, în continuare după gratii

Florentin Puşcoiu va rămane în arest pană pe 13 septembrie, în aşteptarea rezultatelor de la expertiza psihiatrică

Florentin Puşcoiu, tanărul de 34 de ani care l-a ucis pe preotul Tudor Marin, a fost prezent vineri în faţa instanţei pentru prelungirea măsurii de arest preventiv pe numele său. Cand a ajuns la instanţă, Puşcoiu era vizibil afectat iar în sală a început chiar să plangă. Judecătorii au decis însă prelungirea stării de arest preventiv care expira pe 13 august. Conform deciziei luate de magistraţii Tribunalului Vrancea, ucigaşul preotului va sta după gratii pană pe 11 septembrie, dată pană la care procurorii vranceni speră să intre în posesia raportului de expertiză psihiatrică care să stabilească dacă acesta a avut sau nu discernămant în momentul comiterii faptelor. Puşcoiu a fost arestat pe 17 iunie, după ce anchetatorii au lucrat ore în şir pentru a-l identifica. Crima a avut loc sambătă, pe 16 iunie, după ce tanărul, care se considera “mesager al Domnului”, l-a ucis pe preot, după ce i-a cerut acestuia să-i explice nişte citate din Biblie, pe care le avea scrise pe cateva foi. Cand a fost reţinut, după ce a fost pus în faţa probelor care îl acuzau, a declarat că preotul era de fapt un “fals profet” şi nu trimisul lui Dumnezeu. Prinderea criminalului din biserică a fost posibilă graţie intuiţiei unor poliţişti focşăneni care au verificat ipoteza ca ucigaşul să fi împrumutat o Biblie de la Bibilioteca Judeţeană, fapt care s-a dovedit adevărat.
Blog Stats

  • 339.244 hits
august 2012
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Arhive

Top click-uri

  • Niciunul

12 martie - Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog [ TRINITAS TV ] 15 noiembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț [ TRINITAS TV ] Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iisus Hristos Inaltarea Domnului Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Tatăl nostru Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Iartă-mă „Părinte