Arhivă pentru 24 noiembrie 2014

24
nov.
14

Sărut mâna, părinte!

duhovnic-prelDespre ucenic în căutarea părintelui duhovnicesc și despre împreună-mergerea pe Cale.

Materialul video este o invitaţie la a medita asupra rolului părintelui duhovnicesc, văzut nu ca un guru, un lider interesant şi interesat, ori ca un intangibil şi imaculat reprezentant al „castei” eclesiale, ci simţit ca fiind cel de lângă tine, cunoscător al neputinţelor şi limitelor omeneşti, cineva care te însoţeşte, deşi poate nu are încă renumele unor părinţi deja consacraţi. E părintele meu, şi simt nevoia să-i mulţumesc: Sarut mâna, părinte!

Proiectul a fost prezentat pentru prima dată în cadrul atelierului „Duhovnic și ucenic” susținut joi, 12 septembrie 2013, pentru tinerii preoți recent hirotoniți din Arhiepiscopia Iașilor, participanți la „Programul de inițiere și formare” de la Miclăușeni.

Coloană sonoră: Thomas Newman, „Any other name”, Stavros Lantsias, „Epistrofi”, George Varsamakis, „Way on clouds (Διαδρομή στα σύννεφα)”, Evanthia Reboutsika, „A shine over Bosphorus”.

Text: părintele Damaschin

Lectură: Ioan Cătălin Sava

Montaj: părintele Sofronie

24
nov.
14

Să nu încetaţi să vă rugaţi

129256.pAş vrea să nu încetaţi să vă rugaţi. Aş vrea să înţelegeţi că dacă există vreo protecţie care se întinde peste societatea umană, peste ţara noastră, aceasta este puterea rugăciunii. Să nu faceţi o rugăciune de rutină! Puneţi-vă în mişcare inima, umpleţi-va de fiorul rugăciunii.

Sunt convins că mulţi dintre dumneavoastră se roagă. Şi eu m-am rugat şi am crezut până am ajuns în închisoare că ştiam să mă rog. Ajungând în închisoare am descoperit că nu ştiam să mă rog. Dacă nu te pătrunde fiorul credinţei din creştet până în tălpi, nu eşti în rugăciune adevărată. Nu este uşor. Dar dacă persişti, Dumnezeu te ajută, îţi dă harul rugăciunii. Şi harul rugăciunii se dă la cerere.

Harul rugăciunii se obţine prin strădanie, prin stăruinţă. Mântuitorul a spus: “De la Ioan Botezătorul Împărăţia Cerului se ia prin năvală!” Şi aceasta e năvala noastră, cerând cu stăruinţă Harul pe care Dumnezeu ni-L trimite. Mă adresez acum teologilor şi le spun: învăţaţi să vă rugaţi, ca apoi să puteţi învăţa pe alţii. Atâta vreme cât tu nu ştii să te rogi, degeaba îi spui creştinului: “Roagă-te!”. Când preotul va şti cum să se roage, el va transmite fluxul puterii credinciosului său.

Extras din conferinţa susţinută de Pr. Gheorghe Calciu, Bucuresti, 1998

24
nov.
14

Acatistul Sfântului Efrem cel Nou, dăruitor și ocrotitor al copiilor

145534_acatistul-sfantul-efrem-nou-greciaSlavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de trei ori). Slavă… Şi acum…

Tatăl nostru, Care eşti în Ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în Cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşealele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuieşte de cel rău.

Preotul: Că a Ta este împărăţia, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea în vecii vecilor. Amin.

Apoi troparele de umilinţă, glasul al 6-lea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă…

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni
fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum…, a Născătoarei de Dumnezeu:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creștinesc.

Apoi
Simbolul Credinței

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor
văzute şi nevăzute. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut; Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi in Fecioara Maria şi S-a făcut om; Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat; Şi a înviat a treia zi, după Scripturi; Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui; Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor. Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie Unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptăţeşti întru cuvintele Tale şi să biruieşti când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie, bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.

Troparul şi condacul Sfântului Efrem

Ai strălucit ca soarele pe Colina Neprihăniţilor şi ai urcat la Domnul pe calea martiriului, dându-ţi sufletul sub loviturile necredincioşilor, Sfinte Părinte Efrem, Mare Mucenic al lui Hristos. Pentru aceasta, ai făcut ca dumnezeiescul har să se reverse neîncetat spre cei ce cu evlavie îţi strigă ţie: slavă Celui Ce ţi-a dăruit putere, slavă Celui Ce ţi-a dăruit harul tămăduirilor, slavă Celui Care dă tuturor tămăduiri prin tine.

Pe Colina Neprihăniţilor te-ai întărit vieţuind întru nevoinţă, Părinte de Dumnezeu înţelepţite, şi de acolo ai purces pe calea muceniciei. Pentru aceasta, Cel Care dăruieşte lumii viaţa cu îndoită cunună te-a încununat, Mare Mucenice Efrem, şi te-a dăruit nouă ca în tot locul să te avem ajutător şi să te rugăm cu stăruinţă: miluieşte-i pe cei ce te cinstesc pe tine.

Condacele şi Icoasele Acatistului

Condacul 1

Cu orice om care vine în lume se înnoieşte firea omenească, căci fiecare dintre noi suntem zidiţi printr-un cuvânt al Dumnezeirii, fiind aduşi din nefiinţă la fiinţă ca să dobândim părtăşie deplină la viaţa Preasfintei Treimi. Prin puterea Duhului Sfânt, taina obârşiei vieţilor noastre este cunoscută Sfinţilor lui Dumnezeu, iar dragostea lor atotcuprinzătoare lucrează negrăit mijlocind pentru noi. Pentru aceea, ca unuia care cunoşti puterea cea ziditoare a lui Dumnezeu, îţi grăim ţie, Mare Mucenice: Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Icosul 1

În chip tainic întreaga vieţuire pământească ne este o strădanie neîncetată de a cunoaşte cuvântul prin care am fost aduşi la viaţă de către Dumnezeu, iar suspinul cel adânc al inimilor noastre îşi caută făgaş spre rugăciune, însă povara păcatelor striveşte dorirea cea bună. Pentru aceea, alergăm către tine, Sfinte Efrem, şi întru bună nădejde îţi grăim:

Bucură-te, zâmbet ce potopeşti şi ştergi tot păcatul, dăruindu-ne pace

Bucură-te, zbor înalt şi ochi străvăzător ce priveghezi sufletele noastre

Bucură-te, zefir înmiresmat izvorât nouă prin lucrarea Duhului Sfânt

Bucură-te, veselie dumnezeiască ce ne umpli inimile de voioşie şi viaţă

Bucură-te, scară a credinţei alcătuită dintru nenumărate minuni

Bucură-te, putere ce urzeşti şi lucrezi asupră-ne acoperământ dumnezeiesc

Bucură-te, că dăruieşti mulţime de prunci spre înnoirea firii omeneşti

Bucură-te, piatră a credinţei ce temeluieşti întoarcerea multora la Dumnezeu

Bucură-te, clinchet senin ce alungi norii mâhnirii şi ai deznădăjduirii

Bucură-te, ciripit lin ce vesteşti cu voioşie zborul către Patria de Sus

Bucură-te, susur al apelor sfinte ce ne cureţi şi ne adăpi sufletele

Bucură-te, că tu întăreşti şi ocroteşti fiecare pas al copiilor noştri

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 2-lea

Negrăit este ajutorul pe care îl dai, Mare Mucenice Efrem, mijlocind şi ocrotind venirea în lume a copiilor în sânul familiilor care nu puteau dobândi prunci. Pentru aceea toţi cei care s-au învrednicit de grabnicul tău ajutor, vestesc cu mare bucurie minunile tale şi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Niciunul dintre cei care ţi-au cerut ajutorul nu a fost trecut cu vederea, Sfinte Părinte Efrem, căci a dobândit prunci buni, cunoscându-te pe tine ca pe un mijlocitor preaputernic înaintea Preasfintei Treimi, şi pentru aceea îţi cântă cu bucurie aşa:

Bucură-te, căci tuturor vesteşti că pruncii sunt binecuvântarea lui Dumnezeu

Bucură-te, putere de nebiruit ce stai împotriva păcatului pruncuciderii

Bucură-te, dangăt ce cutremuri nesimţirea şi întunericul vieţilor noastre

Bucură-te, zumzet al primăverii Învierii lui Hristos-Dumnezeu

Bucură-te, noian de bunătate ce ne potopeşti cu surâs dumnezeiesc

Bucură-te, lumină ce pogori lin, izbăvind de clocotul patimilor

Bucură-te, tămăduire deplină a bolilor noastre sufleteşti şi trupeşti

Bucură-te, grabnică vindecare a celor ce nădăjduiesc întru tine

Bucură-te, acoperământ ţesut asupra noastră cu milostivire

Bucură-te, pârgă a biruinţei veşnice a Fiului lui Dumnezeu

Bucură-te, smerenie ce te pogori mai prejos de păcatele noastre

Bucură-te, grabnic povăţuitor şi ajutător al celor ce te îndrăgesc

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 3-lea

Bogăţia şi mireasma tuturor florilor pământeşti nu pot cuprinde într-însele frumuseţea şi darul care se revarsă prin rugăciunea ta, dumnezeiescule Părinte Efrem, iar dragostea şi purtarea ta de grijă îi ocroteşte deopotrivă pe pruncii născuţi ori pe cei ce se află în pântecele maicii lor, pe copiii orfani, pe cei aflaţi în lipsuri şi suferinţe, pe tineri şi bătrâni şi deopotrivă pe toţi cei ce au de îndurat suferinţe trupeşti ori sufleteşti. Pentru aceea, cu recunoştinţă Îi mulţumim lui Dumnezeu că te-a descoperit spre folosul nostru acum, la sfârşitul veacurilor, şi Îi cântăm cu bucurie: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Multe sunt durerile şi neputinţele omului în această lume trecătoare şi din pricina jugului păcatului vieţile ne sunt pline de sterpiciune, căci alungăm din suflete harul Preasfântului Duh. Roagă-te pentru noi, Preacuvioase Efrem, ca şi din inimile noastre să odrăslească florile pocăinţei şi aşa, cu mulţumire să-ţi grăim:

Bucură-te, că tu ne iei de mână învăţându-ne primii paşi către împărăţia Cerurilor

Bucură-te, poartă larg deschisă prin care se revarsa sfinţenia

Bucură-te, sălaş străluminat Întru adumbrirea Duhului Sfânt

Bucură-te, adânc al odihnei sfinte ce umpli inimile de trezvie

Bucură-te, fereastră de lumină ce risipeşti întunericul morţii

Bucură-te, vas limpede ce ne adăpi din fântâna cea vie a smereniei

Bucură-te, izvor răcoritor zămislit din mulţime de lacrimi

Bucură-te, îmbrăţişare sfântă ce cuprinzi toată firea omenească

Bucură-te, veste bună dată nouă prin dragostea lui Dumnezeu

Bucură-te, că fără de ţărmurire Îl iubeşti pe Mântuitorul Hristos

Bucură-te, zâmbet adeverit cu limpezime în vieţile copiilor noştri

Bucură-te, strajă neadormită întru buna creştere a fiilor şi fiicelor noastre

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 4-lea

Copiii nou veniţi în lume prin darul tău, Preacuvioase Efrem, adeveresc încă o dată puterea cea mare ce ţi-a dat-o Dumnezeu, căci acolo unde medicii şi ştiinţa hotărau că pruncii trebuiesc avortaţi, tu te-ai proslăvit vădind neştiinţa şi necredinţa acelora şi lucrând minuni mai presus de fire. Pentru aceea, părinţii care au cunoscut nemijlocit puterea ta dumnezeiască, îţi mulţumesc pentru pruncii pe care i-au dobândit şi, închinându-se în Duh şi în Adevăr, cântă Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Se înseninează lumea prin chipul cel nou al copiilor, iar prin împărtăşirea lor cu Sfintele Taine se împuţinează puterea morţii şi a iadului. Proslăveşte-te întru pruncii care au venit în lume prin mijlocirile tale, Mare Mucenice Efrem, ca dimpreună cu ei să ne învrednicim a-ţi grăi unele ca acestea:

Bucură-te, viaţă fără de moarte ce stai împotriva păcatului avortului

Bucură-te, grădinar ce creşti florile bucuriei în inimile pruncilor

Bucură-te, vlăstar şi roadă ce vesteşti părtăşia la dumnezeiasca fire

Bucură-te, că hotarul milostivirii tale este fără de sfârşit

Bucură-te, pace şi înfrăţire ce dăinuieşti întru dragoste curată

Bucură-te, că îmbrăţişarea dragostei tale surpă puterea iadului

Bucură-te, carte scrisă cu gândurile lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu

Bucură-te, smerenie ce topeşti toate trufiile şi semeţiile noastre

Bucură-te, adânc ce nu poţi fi atins decât de mintea îndumnezeită

Bucură-te, că rugăciunea ta a urmat Domnului Hristos în Ghetsimani

Bucură-te, suspin ce odrăsleşti răsăritul slavei pururea fiitoare

Bucură-te, soare al bunătăţii văzut de minţile cele curate ale copiilor

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 5-lea

Ai răbdat înfricoşătoarele chinuri muceniceşti şi ai biruit năpustirile morţii şi ale urâciunii, cuprinzând în inima ta suspinul lui Dumnezeu pentru întreaga fire omenească. Strălucitu-ne-a chipul tău prin mărturia Preasfântului Duh, adeverindu-te ca biruinţă a Învierii Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea şi noi cădem cu umilinţă la picioarele tale, Mare Mucenice Efrem, iar
Dumnezeului tău şi al nostru Îi grăim cu cutremur: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Tulburarea şi suferinţele noastre se prefac în liniştire şi odihnă luând aminte la minunile pe care neîncetat le săvârşeşti, Preacuvioase Părinte Efrem, de aceea te rugăm primeşte-ne întru ocrotirea ta, dăruindu-ne bună sporire spre toate cele de folos, ca şi noi să ne facem mărturisitori ai făptuirilor tale dumnezeieşti şi cu mulţumire să-ţi cântăm:

Bucură-te, vistierie a plinirilor ce reverşi toate cele trebuincioase familiilor

Bucură-te, tămăduitor grabnic al bolilor şi suferinţelor pruncilor

Bucură-te, grai care te faci auzit prin fapte mai presus de fire

Bucură-te, că prin ţintuirea mucenicească ai pironit moartea cu moarte

Bucură-te, că răbdând urâciunile ucigaşilor tăi, chipul lui Dumnezeu l-ai proslăvit

Bucură-te, sânge mucenicesc care tămăduieşti toate rănile noastre

Bucură-te, senin înveşmântat cu preacuraţii nori ai lacrimilor de umilinţă

Bucură-te, potecă sfântă care călăuzeşti către Împărăţia dinlăuntrul nostru

Bucură-te, biruinţă a pocăinţei săvârşite de firea omenească

Bucură-te, flamură a vitejiei oştenilor lui Hristos-Dumnezeu

Bucură-te, alinare a celor care s-au asprit dintru greutăţile acestei lumi

Bucură-te, fulger ce străluminezi tainiţele sufletelor noastre

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 6-lea

Bucurie, mângâiere şi încredinţare nebiruită ne sunt lucrările tale minunate, Preacuvioase Mucenice Efrem, iar temelia acestora e plămădită dintru sângiuirile şi pătimirile muceniceşti. Ne cutremurăm şi numai a gândi la cele pe care le-ai răbdat, dar pentru însăşi aceasta ştim că împreună-pătimeşti cu noi întru toate necazurile, bolile şi suferinţele. Cu totul nevrednici suntem a-ţi pune înainte cuvânt de laudă, de aceea te rugăm ajută-ne să grăim întru adevăr lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Nu ştim cum să-ţi mulţumim pentru noianul binefacerilor şi al darurilor tale, căci graiul ne este neputincios, însă inima ne e plină de recunoştinţă. Fii alături de noi în toată vremea vieţuirii pământeşti, Sfinte Efrem, dăruieşte-ne gânduri bune şi îndemn spre împlinirea poruncilor Evangheliei, ca prin acestea să-L cunoaştem pe Dumnezeu, iar ţie să îţi grăim:

Bucură-te, cel care tainic sporeşti bucuria copilăriei şi a familiei

Bucură-te, turn neclintit ce veghezi întru Numele lui Dumnezeu

Bucură-te, pom al pocăinţei cu ramurile aplecate în râul lacrimilor

Bucură-te, suliţă ce ţintuieşti năpădirea vrăjmaşilor asupra noastră

Bucură-te, sabie ce spinteci şi retezi lucrarea patimilor stricătoare

Bucură-te, săgeată ce nimereşti de la depărtare uneltirile păcatului

Bucură-te, scut prealucrător al dreptăţii Proniei dumnezeieşti

Bucură-te, platoşă de nestrăpuns ce opreşti aprinderea poftelor

Bucură-te, cetate nesurpată al cărei zid înconjură Biserica lui Hristos

Bucură-te, venire lină şi lucrare învăluită în taina smereniei

Bucură-te, poposire a harului în pribegia vieţii pământeşti

Bucură-te, căci tuturor dăruieşti laptele duhovnicesc al minunilor tale

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 7-lea

Lumina nezidită care te înveşmântează şi se revarsă dintru tine, mărturiseşte că eşti odihnă a lui Dumnezeu, Mare Mucenice Efrem, iar zâmbetul tău preacurat covârşeşte puterea minţilor şi inimilor noastre, căci nu putem pricepe puterea prin care surâsul tău dăinuie în vecii vecilor. Pogoară-te marii noastre neputinţe, preablândule Părinte Efrem, şi ne învaţă să ne mărturisim
curat Domnului Dumnezeu, Celui Căruia I se cuvine veşnicul: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Limpezime dumnezeiască se arată din graiurile şi descoperirile tale, Mare Mucenice Efrem, dintru care ni se face cunoscută voia şi lucrarea Preasfintei Treimi. Călăuzeşte-ne, Cuvioase, spre a ne face iubitori de osteneală şi de rugăciune, ca astfel să dobândim plinirea cererilor noastre şi să-ţi grăim cu recunoştinţă:

Bucură-te, comoară îngropată prin mucenicie şi descoperită în vremea de acum

Bucură-te, ploaie curăţitoare a mulţimii intinăciunilor omeneşti

Bucură-te, gingăşie care mângâi sufletele celor mici şi celor mari

Bucură-te, giuvaer şlefuit în mulţime de osteneli şi nevoinţe

Bucură-te, tezaur al credinţei lucrătoare prin smerenia făptuirii

Bucură-te, aur lămurit întru cuptorul cel de foc al muceniciei

Bucură-te, argint ce ne agoniseşti prin virtute darul lui Dumnezeu

Bucură-te, nestemată ce împodobeşti frumuseţea Bisericii lui Hristos

Bucură-te, diamant care faci să strălucească tuturor raza Dumnezeirii

Bucură-te, blândeţe fără seamăn ce pogori lumină în inimile noastre

Bucură-te, căldură revărsată cu îmbelşugate, care topeşti gerul inimilor

Bucură-te, căci pruncii te iubesc pentru bunătatea ta cea fără de hotar

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 8-lea

S-au deschis braţele tale pentru întreaga fire omenească şi pentru toată făptura, Mare Mucenice şi Tămăduitorule Efrem, şi ştim că nu le vei închide nimănui, pentru că urmezi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Cel Care Şi-a deschis braţele pe Cruce pentru mântuirea tuturor. Luminează inimile noastre, Preacuvioase Părinte, îmbrăţişându-le întru dumnezeiescul tău suspin, ca şi noi să-I mulţumim lui Dumnezeu cu lacrimi întru cuvântul: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Râvnind a te asemăna întru osteneala făptuirii Mântuitorului Hristos, prin mucenicie s-a plinit întru tine, Sfinte Efrem, cuvântul pe care El mai înainte l-a grăit: “Cel ce crede întru Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl”. De aceea, cu umilinţă cădem la picioarele tale, Cuvioase Părinte, şi cu lacrimi îţi grăim:

Bucură-te, cântec dumnezeiesc plămădit dintru puterea suspinului

Bucură-te, potir care verşi peste lume binecuvântarea Duhului Sfânt

Bucură-te, rădăcină străbătătoare întru adânc, care sorbi seva smereniei

Bucură-te, boboc preacurat ce înmiresmezi copilăria pruncilor noştri

Bucură-te, căci mulţime mare de copii primesc la Sfântul Botez numele tău

Bucură-te, candelă nestinsă ce luminezi cu darul arderii-de-tot

Bucură-te, sfeşnic aprins ce arzi pentru noi înaintea Domnului Hristos

Bucură-te, ofrandă plămădită din lacrimi şi sânge mucenicesc

Bucură-te, frământătură cu gustul minunat al întregii-înţelepciuni

Bucură-te, dreptate desăvârşită biruitoare întru dragostea lui Dumnezeu

Bucură-te, aluat ce dospeşti sfinţenie întru dogoarea Duhului Sfânt

Bucură-te, cruce mucenicească cu braţele întinse asupra întregii lumi

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 9-lea

Umbletele tale line se fac auzite sufletelor noastre când suntem povârniţi de greutatea durerilor, iar mâna ta întinsă, Cuvioase Efrem, ne ridică din groapa cea întunecată a relelor obiceiuri. Răzbate cu razele tale întru bezna şi pustiul sufletelor noastre, ca prin credinţă şi nădejde să mărturisim puterea lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Precum nişte frunze ale Pomului Vieţii foşnesc minunile tale, dăruind tămăduire şi dar de prunci
tuturor celor care cu credinţă cinstesc pomenirea ta. Întăreşte-ne întru buna mărturisire, Cuvioase Efrem, ca umplându-ne de nădejdea cea sfântă să-ţi grăim întru lumină şi adevăr:

Bucură-te, că prin mijlocirile tale părinţii neroditori dobândesc copii

Bucură-te, vistierie de milostivire ce mijloceşti iertarea păcatelor noastre

Bucură-te, inimă pecetluită cu literele de foc ale Evangheliei lui Hristos

Bucură-te, prăpastie a smereniei ce azvârli întru adânc mulţime de păcate

Bucură-te, vin înnoitor izbăvitor din beţia stricăciunii şi a patimilor

Bucură-te, ciorchine al Viţei adevărate, îndulcit cu seva îndumnezeirii

Bucură-te, tăcere a veacului viitor vestită nouă prin minuni nenumărate

Bucură-te, boltă ce ne ocroteşti neîncetat de vrăjmăşia diavolească

Bucură-te, pridvor înmiresmat al dumnezeieştii întâmpinări

Bucură-te, flacără străluminată ce arzi văpaia cea întunecată a păcatului

Bucură-te, surpător grabnic al beznei îngâmfării şi nesimţirii

Bucură-te, dragoste cerească ce plineşti îmbrăţişarea părinţilor şi a copiilor

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 10-lea

Am urcat spre tine ca pe o scară prin mulţimea de mărturii ale minunilor ce le-ai săvârşit, Cuvioase Părinte Efrem, şi am cunoscut că aceste roade au crescut dintru ostenelile tale muceniceşti. Învaţă-ne şi pe noi a deschide braţele inimii şi a cuprinde în rugăciune întreaga fire
omenească, ca aşa să ne împărtăşim din dragostea cea dumnezeiască şi atotcuprinzătoare întru care e tăinuit veşnicul: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Degrabă le stai de faţă în chip nevăzut celor care cu credinţă ţi se roagă, Mare Mucenice Efrem, dând răspuns suspinelor celor mai tainice ale inimii. De aceea, toţi cei care au dobândit cele cerute se veselesc duhovniceşte şi îţi cântă dintru revărsarea inimii:

Bucură-te, că aduci mare bucurie dăruind roadă de prunci buni

Bucură-te, reazem şi creştere bună a copiilor celor credincioşi

Bucură-te, vedere străvăzătoare prin harul Preasfântului Duh

Bucură-te, Iemn sfânt ce îndulceşti marea cea amară a deznădejdii noastre

Bucură-te, chip părintesc ce ne arăţi taina dumnezeieştii înfieri

Bucură-te, plugar nemuritor care brăzdezi întru roadă vieţile noastre

Bucură-te, cruce înaltă tăinuită întru norii blândeţii şi ai sfinţeniei

Bucură-te, pecete a Duhului Sfânt ce zămisleşti întru noi viaţa cea nouă

Bucură-te, privelişte minunată înţeleasă doar prin darul lui Dumnezeu

Bucură-te, adevăr întrupat în viaţă ce spulberi idolii acestei lumi

Bucură-te, orologiu al milostivirii ce măreşti vremea dăruită nouă spre pocăinţă

Bucură-te, că numele Fiului lui Dumnezeu se preamăreşte neîncetat în inima ta

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 11-lea

Hrană dulce şi întăritoare dobândim dintru cinstirea numelui tău, Preacuvioase Efrem, iar prăznuirea ta ne veseleşte sufletele cu slava preacurată a sfinţeniei tale. Brăzdează şi ţarina inimilor noastre cu plugul dorului de pocăinţă, ca să răsară dintru ea roada statornică a smereniei ce e străjuită prin neîncetatul: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Pruncii, tinerii, părinţii şi bunicii se veselesc de darurile tale, preabunule Efrem, iar glasurile lor se unesc în taina rugăciunii spre a-ţi aduce mulţumire pentru binefacerile primite. Învredniceşte-ne şi pe noi a cunoaşte slava cea tainică a ostenelilor tale muceniceşti, ca împărtăşindu-ne din smerenia ta, să îţi grăim:

Bucură-te, putere, blândeţe şi gingăşie ce-i ocroteşti pe prunci

Bucură-te, mângâiere neîntârziată dăruită în clipele de tulburare

Bucură-te, primăvară ce pogori asupra noastră puterea Învierii Domnului

Bucură-te, dar al vieţii ce stârpeşti ademenirile şi răcnetul morţii

Bucură-te, acoperiş al lumii înălţat dintru dragostea Crucii lui Hristos

Bucură-te, albină care ştii să culegi rod dintru puţinătatea noastră

Bucură-te, pajişte aşternută nouă spre ospătare cu minunile lui Dumnezeu

Bucură-te, floare ale cărei petale dăruiesc mireasma îndumnezeirii

Bucură-te, viţă ale cărei mlădiţe rodesc îmbelşugat în Biserica lui Hristos

Bucură-te, spic cu rod însutit crescut dintru moartea cea mucenicească

Bucură-te, căci umbletul tău lin însoţeşte călătoria noastră pământească

Bucură-te, bunătate părintească sfinţitoare a copilăriei şi familiei

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 12-lea

Frumuseţea chipului tău nu poate fi cuprinsă de îngustimea minţilor şi simţirilor noastre, iar jertfa ta mucenicească se înalţă ca o ardere-de-tot înaintea Preasfintei Treimi. Luminează chipurile noastre întru podoaba cea tainică a Bisericii lui Hristos-Dumnezeu, ca şi noi să fim asemenea fecioarelor înţelepte care cu candelele aprinse îşi aşteaptă Mirele, cântând: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Mare este mulţimea pruncilor care au venit pe lume prin sfintele tale mijlociri, dumnezeiescule Efrem, şi tu eşti cel care ai adus roadă acolo unde nu era decât sterpăciune. Miluieşte-i pe toţi cei care năzuiesc spre tine, împlinind cererea cea fierbinte a inimii lor, ca toţi dimpreună să îţi cântăm:

Bucură-te, că eşti bună întâmpinare pruncilor care vin în lume

Bucură-te, casă întru care găsim adăpostire când cădem în neputinţe

Bucură-te, odihnă preacurată dintru care se înalţă vitejia nevoinţei

Bucură-te, snop de bucurii adunat din holda minunilor lui Dumnezeu

Bucură-te, văpaie neostoită care pârjoleşti neghina şi buruienile trufiei

Bucură-te, cutremur sfânt ce prăvăleşti din suflete îngâmfările beznei

Bucură-te, smarald limpede în care e tăinuită comoara cea sfântă a Evangheliei

Bucură-te, giuvaier străluminat dintru podoaba Bisericii lui Hristos

Bucură-te, safir ce reverşi spre noi înseninare a împărăţiei celei de Sus

Bucură-te, clopot al cărui glas ne scoate din nesimţirea şi moartea păcatului

Bucură-te, că îi izbăveşti pe părinţi de fărădelegea cea cumplită a avortului

Bucură-te, purpură ce străluceşti întru văpaia cea preacurată a Duhului Sfânt

Bucură-te, Sfinte Efrem, minunat dăruitor şi ocrotitor al pruncilor!

Condacul al 13-lea

O, preaminunatule şi grabnic ajutătorule Efrem, vino degrabă întru întâmpinarea noastră şi, curăţindu-ne minţile şi inimile, învredniceşte-ne a ne apropia de Sfintele Taine, ca întru nevinovăţie să dobândim plinirea cererilor noastre şi cu recunoştinţă să grăim lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

Apoi se zic iarăşi icosul şi condacul întâi şi această

Rugăciune către Sfântul Efrem

O, Sfinte Părinte Efrem, nu încetăm a ne minuna de viaţa ta şi de minunile pe care neîncetat le săvârşeşti în zilele noastre. Cu ce cuvinte să îţi venim înainte şi cum să te lăudăm pentru noianul de daruri care se revarsă spre noi prin puterea mijlocirilor tale? Graiurile ne sunt puţine şi neputincioase spre a te cinsti cum se cuvine, însă suspinul cel adânc al inimilor noastre sârguieşte a-ţi răspunde şi a-ţi mulţumi după cuviinţă. Pe tine, Sfinte Mare Mucenice Efrem, te cunoaştem şi tuturor te mărturisim că eşti dor neostoit care s-a aprins din dumnezeiasca îmbrăţişare, frumuseţe de negrăit răsărită dintru chipul lui Hristos-Dumnezeu, urcuş care prin sudori şi sânge se pogoară până la temelia firii omeneşti, tărie de neînfrânt care prin blândeţe a fărâmat puterea morţii, ocrotire dăruită dintru puterea şi lucrarea Prea Sfântului Duh, cunună împletită din miresmele senine ale sfintei osteneli, mugur a cărui ramură este sfântă altoire întru Pomul Vieţii, nestemată găsită în adâncuri, strălucind în întunericul zilelor noastre, părtăşie la tainele adânci ale milostivirilor lui Dumnezeu şi virtute roditoare întru seminţele mărturisirii muceniceşti!

Tu, Sfinte Părinte Efrem, ne eşti înfrânare ce ne hrăneşte cu prisosul de viaţă al Sfintelor Taine, şipot de bucurie vestind prin faptă evangheliceştile porunci, răsărit al soarelui bunătăţii, revărsat în milioane de raze, apus ce vesteşti odihna cea luminată a vederii lui Dumnezeu, veşmânt ce acoperă cu milostivire mulţimea neputinţele noastre, rouă dintru care ne adăpăm cu limpezimile cele cereşti şi zâmbet dumnezeiesc ce rodeşte năzuinţa cea sfântă a mântuirii!

De aceea, cu nădejde cerem sfintele tale mijlociri şi te rugăm dăruieşte-ne fiecăruia după a sa trebuinţă: darul sănătăţii trupeşti şi sufleteşti, darul naşterii de prunci spre a-i creşte după rânduiala cea bineplăcută lui Dumnezeu, izbăvire din mâhniri, primejdii ori deznădejde, întărire şi ajutor spre împlinirea evangheliceştilor porunci. Ajută-ne, Mare Mucenice Efrem, dăruind nouă cele care ne sunt folositoare, şi aşa ne învredniceşte pe toţi dimpreună, părinţi şi copii, tineri şi bătrâni să ostenim întru lucrarea ce agoniseşte veşnicia cea fericită întru lumina Preasfintei Treimi, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Amin.

Şi se face otpustul:

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale Sfântului Efrem cel Nou şi ale tuturor Sfinţilor, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin.

***

Rugăciune pentru cei care vor să dobândească prunci
Te-ai înveşmântat în sângele mucenicesc, dumnezeiescule Părinte Efrem, Hristos Domnul ţesându-ţi haină nepieritoare, urzită dintru Învierea Sa din morţi. Înnoieşte firea omenească prin revărsarea sfintelor tale rugăciuni, Preacuvioase, iar întru lumina îmbrăţişării tale sfinte învredniceşte-ne şi pe noi a dobândi de la Dumnezeu darul naşterii de prunci. Nu ai încetat până azi să săvârşeşti lucruri peste fire, iar toţi care aud vestirea minunilor tale, îşi întăresc nădejdea întru grabnica ta mijlocire. Urcuş de taină se fac minunile tale, Sfinte Efrem, izvodindu-le pe acestea precum nişte trepte trebuincioase sporirii noastre în credinţă.
Proslăveşte-te, Cuvioase, mijlocindu-ne şi nouă darul naşterii de prunci buni, căci am aflat că toţi cei care au dobândit copii prin mijlocirea ta, au vestit tuturor grabnicul tău ajutor. Credem cu adevărat că înainte de a veni în lume pruncii pe care tu i-ai dăruit părinţilor, prin Duhul Sfânt ai cunoscut că le vei fi ocrotitor acestora în toata vremea vietuirii pamantesti. Intru netarmuita ta bunatate si mila nu ne trece nici pe noi cu vederea şi umple vieţile noastre de bucurie, dăruindu-ne om nou care să vină în această lume în sânul familiei noastre. Plineşte, Cuvioase Efrem, cererea fierbinte ce ţi-o facem şi primeşte lacrimile noastre puţine, iar la vremea rânduită învredniceşte familia noastră să aducă roadă întru care să Se preamărească Dumnezeu, Cel Caruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea în vecii vecilor. Amin.
Rugăciunea celor care nu pot avea copii
O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ţie, primind puţina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume fii şi fiice.
Am auzit de nevoinţa şi rugăciunea Sfântului Ioachim, care fusese defăimat de arhiereu din pricină că nu avea urmaşi. Am auzit de durerea Sfintei Ana, femeia sa, care se ruga: “Vai mie, celei lipsite! Că eu singură sunt mai pacatoasă între fiicele lui Israel! Eu singură mai defăimată decât toate, între femei. Toate îşi poartă rodul pântecelui pe mâinele lor, toate de fiii lor se mângâie, iar eu sunt străină de acea mângâiere. Vai mie, Doamne! Eu, păcătoasa, singură am sărăcit de facerea de roade. Tu, Cel ce ai dat Sarei la bătrâneţe fiu pe Isaac, Tu, Cel ce ai deschis pântecele Anei, mama lui Samuil proorocul Tau, caută acum spre mine şi ascultă rugăciunile mele! Ştii ocara nerodirii, deci singur să-mi dezlegi durerea inimii mele şi să deschizi jgheaburile pântecelui şi pe cea neroditoare sa o arăţi roditoare”.
Ştim că rugăciunile lor au fost ascultate, că Sfânta Ana a zămislit şi mai apoi a născut-o pe Fecioara Maria, Preasfânta Născatoare de Dumnezeu. Sfinte Mare Mucenic Efrem, noi nu avem nici credinţa şi nici răbdarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, dar avem nădejde în ajutorul rugăciunilor tale. Mare este darul naşterii de prunci şi mult se bucură părinţii de copiii lor. Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiţi de această bucurie. Ştim că multe femei, care erau apăsate de felurite boli, şi cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor vor rămâne sterpe, s-au rugat ţie şi au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune veselia lor, când au văzut pruncii veniţi pe lume după rugăciuni fără număr? Sau cine poate spune veselia bărbaţilor care, deşi aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în sprijinul tău decât în ştiinţa acelora?
Si noi credem ca ne poti ajuta, chiar daca rabdarea noastra s-a imputinat si credinta noastra este putina. “Da-le lor pantece sterp si sani fara lapte”, le-a blestemat proorocul Osea pe femeile israelitilor care au parasit legea lui Dumnezeu. Sa nu cada si peste noi pedeapsa dumnezeiasca, ci, stiindu-ne pacatele, sa ne curatim sufletele prin pocainta. Roaga-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca, indreptandu-ne viata, sa primim si bucuria de a avea copii. Si,daca ii vom avea, sa ii crestem in dreapta credinta, fiindu-le pilda de vietuire crestineasca. Iar daca, din pricini nestiute de noi, Dumnezeu ne va lasa lipsiti de acest dar, roaga-te sa mergem pe calea rugaciunii, pe calea cea ingusta care duce in Imparatia Cerurilor.
Intareste-ne, Sfinte, ca in viata sa nu cautam voia nostra, ci voia dumnezeiasca, si in tot locul sa Ii aducem lauda Dumnezeului cel iubitor de oameni, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
din Sfântul Efrem cel Nou – viaţa, acatistele, paraclisul, rugăciuni la diferite trebuinţe, Ed. Sophia, 2012
24
nov.
14

El aşteaptă să fie găsit

de-isis-choraDumnezeu nu este absent din viaţa oamenilor. Mai degrabă, omul nu-L doreşte pe Dumnezeu în preajma lui. Omul este cel ce se lipseşte de Dumnezeu, şi aceasta din mai multe pricini. Una este nepăsarea. Oamenii nu au vreme pentru Dumnezeu. Sunt prea ocupaţi cu altele. Dumnezeu este absent din cauză că oamenii nu prea Îl doresc prezent. Sfânta Scriptură stăruie mereu şi mereu că numai cei ce-L caută pe Dumnezeu Îl află. El nu vine acolo unde nu este dorit, nu sileşte pe nimeni. Dar absenţa lui Dumnezeu nu înseamnă că Lui nu-I pasă. El poate fi absent fiindcă omul nu Îl doreşte în preajma sa, dar El aşteaptă pururea să fie găsit.

Există o veche povestioară despre un băieţel care se juca de-a v-aţi ascunselea cu prietenii săi. Când i-a venit rândul să se ascundă, ceilalţi băieţi s-au plictisit şi au plecat. Băiatul era cu inima zdrobită. Bunicul său l-a găsit suspinând şi i-a zis: Nu plânge că prietenii tăi nu au venit să te caute. Poate o să înveţi din această dezamăgire că şi Dumnezeu aşteaptă să fie găsit, iar oamenii umblă după alte lucruri. Dacă Dumnezeu este absent pentru mulţi din oamenii de astăzi, aceasta se datorează păcatului, indiferenţei noastre morale. Însă Dumnezeu aşteaptă în umbră, în tăcere să fie găsit.

Pe peretele unei pivniţe din Köln, în Germania, în vremurile de violenţă şi disperare ale celui de-al Doilea Război Mondial, se afla următoarea mărturisire de credinţă: Cred în soare chiar când nu străluceşte, cred în dragoste chiar şi când nu o simt, cred în Dumnezeu chiar când El rămâne tăcut.

Dar Dumnezeu nu rămâne tăcut decât dacă noi dorim să fie aşa. În vremurile de demult, El a vorbit prin proroci.

În zilele mai de pe urmă ne-a vorbit prin Însuşi Fiul Său. Şi continuă să vorbească şi astăzi fiecăruia dintre noi.

Din volumul „Vitamine duhovniceşti“, Anthony M. Coniaris, vol. 1, Editura Sophia, 2009

24
nov.
14

Să nu fii în păcat! Şi aşa eşti salvat!

ispit“În lume ispite veţi avea, dar nădăjduiţi în Mine!” Şi iarăşi: “Vai de cel prin care ispite va avea!”, zice Mântuitorul. Sigur că Dumnezeu ne-a copleşit cu iubirea Lui. Nu se poate să nu ai ispite! Dacă nu sunt ispite, nu este nici încununare! Şi nu se poate să fie pom uscat, fără frunze de pom uscat!

Sunt şi ispite. Pentru că acesta este rostul de a-l  mai ţine pe dracul în lume: nu i-a mai rămas decât vârful cozii ca să ispitească pe oameni, cum spun Sfinţii Părinţi. Dar nu ca să-i doboare! De ce anume? Ca să-l precizeze pe om, unde este, cum este! Dumnezeu sloboade ispitele cu un foarte mare rost. Sunt foarte necesare! Diavolul lucrează indirect la mântuirea noastră!

Cine poate să zică că nu este păcătos? Dar să trăim şi noi în nădejde şi să facem ceva ca să scăpăm cu orice chip din mocirla în care ne aflăm! Vezi că nu poţi să iubeşti desăvârşit? Eşti în luptă o viaţă! La nivelul vieţii e desăvârşirea. Dar să fii pe treapta scării care nu stă în noroi! Să nu fii în păcat! Şi aşa eşti salvat! Iar mai departe te caţeri tu, căci eşti pe scară. Lui Dumnezeu Îi place foarte mult să iubim pe vrăjmaşii noştri. Îi place şi completează El neputinţele noastre.

Din Arhim. Ioanichie Bălan, Ne vorbeşte Părintele Arsenie (Papacioc), vol. II, Editura Episcopiei Romanului, 1997, p. 45

24
nov.
14

Iertare și iubire

iertareCum ar trebui să privim iertarea, iubirea, dorul și sinceritatea dintre doi tineri?

Trebuie să le luăm pe rând. Referitor la iertare, chestiunea nu se pune numai la tinerețe, ci trebuie să se se discute în general. Iertarea este o datorie. Iertarea pe care o dăm noi oamenilor condiționează iertarea pe care ne-o dă Dumnezeu nouă.

Trebuie să ne facem probleme când nu iertăm ușor sau când nu iertăm deloc. Iubirea, una dintre cele mai importante virtuți, nu poate fi dictată. Fiecare om are o apropiere, are o vibrație comună cu cineva și, atunci, se orientează. Nu există o metodă de a iubi pe cineva. Iubirea cea adevărată pornește din nepătimire. Fiecare dintre noi are capacitate iubitoare, însă capacitatea aceasta iubitoare este îngrădită de anumite stări sufletești și de pe urma unor devieri de la bine. Trebuie lichidate toate relele, ca să poată să triumfe binele.

Dorul, căci și el a fost enumerat, este ceva care nu se dirijează, este ceva care se declanșează de la sine. Ții la cineva pentru că e departe și îți lipsește – îți e dor de el. Te bucuri când te întâlnești cu el, ți-ai dorit să-l ai aproape. Sinceritatea, pe de altă parte, e o chestiune care ține, în general, de mântuire, de viața îmbunătățită și numai în măsura sincerității poți nădăjdui la o viață superioară.

Din Părintele Teofil Părăian, Învierea lui Hristos, înnoirea vieții noastre, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 46-47

24
nov.
14

„Dacă nu ne vom osteni să ne smerim, Domnul nu va înceta să ne smerească El însuși.”

pocainta1111Nu vom putea învăţa să fim smeriţi, până ce nu vom îndura multe dureri în inimă. Şi, până ce nu învăţăm să fim smeriţi, vom îndura multe dureri în inimă. Dumnezeu stă deoparte, îngăduie să primim durerea sub coasta stângă, să vedem ce miasmă avem acolo, să spunem: „M-a muşcat chiar de inimă, oh, şi nu-l pot ierta!” Cum să nu-l poţi ierta, când şi tu eşti la fel ca el, când şi tu ai mâniat pe mulţi în acelaşi fel? Învaţă acum să fii liniştit! Nu ne vom putea deprinde să fim smeriţi până ce nu vom îndura multe dureri în inimă.

Sfinţii Părinţi spun: „Dacă nu ne vom osteni să ne smerim, Domnul nu va înceta să ne smerească El însuși.”

Domnul nu va înceta să ne smerească prin cineva de lângă noi. Cineva ne va mânia, ne va împinge la o stare de mânie, până ce vom ajunge să rămânem liniştiţi când va vrea oareșicine să ne mânie. Atunci vom fi încercaţi. Și ne va ataca, dar noi vom rămâne liniștiți. Va năvăli din toate părţile, iar noi vom privi în linişte, ne vom păzi pacea lăuntrică – nu avem intenţia să ne dăm pacea lăuntrică atât de ieftin. Iată, atunci sufletul ajunge smerit şi blând, şi trece prin lumea aceasta cu o deplină înţelegere a vieţii. Iar oamenii socotesc după aceea şi spun: „Ştiu, omule, cum erai tu înainte, îndărătnic, iar acum ai devenit parcă nesimţitor, totul îţi este la fel.” Nu, aceasta nu este nepăsare, ci biruinţă asupra răului!

Din Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița, Cum îți sunt gândurile așa îți este și viața, Editura Predania, București, 7514/2006, p. 157-158

24
nov.
14

Milostenia este ceva din Dumnezeul din tine!

milosteniaDaţi de pomană. O, dacă aţi şti!…Şi Vlăhuţă spune: “Milă e toată Scriptura!” Cel mai mare lucru posibil ăsta este. Pentru că atunci înseamnă că iubeşti. Şi, iata, înseamnă educaţie. Domnule, dacă spune: Însutit veţi primi, nu te teme că sărăceşti. Vrei să te îmbogăţeşti? Dă! Dar ce, urmărim să ne îmbogăţim? Mă doare inima de cel sărac. Nu te doare inima de el, deloc?

Eu am fost surprins de un cerşetor, care era fără picioare, pe stradă. Şi ăsta aştepta să îmi vărs buzunarele, nu glumă. Dar eu n-aveam nimic. S-a întâmplat să n-am nimic. Mergeam pe jos, nu aveam bani de maşină. Şi i-am spus: “Frate, nu te supăra, n-am nimic, dar îţi dau o mână caldă!” “O, părinte, aşa ceva nu mi-a dat nimeni”. Şi-mi zic: “Am brodit-o! Am biruit!”.

Ei, vreau să vă spun: nu fiţi nepăsători. Şi nu aşteptaţi să-i întâlniţi. Căutaţi-i. Căutaţi-i, pentru că, găsindu-i pe ei, te-ai găsit pe tine. Te-ai consemnat acolo, sus. Nu te poate uita Mântuitorul, nu te poate uita când faci o milostenie. Şi rupeţi din voi cu orice chip. Acum, milostenie nu înseamnă numai să laşi din traistă; ai un coleg care suferă, care nu-ştiu-ce, care e trist: “De ce eşti trist? De ce eşti trist?” Şi îl mângâi. Şi nu îl laşi deloc. Şi înseamnă că ai făcut o milostenie cu el. Şi îi dai un cuvânt de folos: “Lasă, mă, ca a murit tata, lasă, dragă, că ştie Dumnezeu. Nu te omorî. Hai să fim liniştiţi, hai să-l pomenim, să-l ajutăm acolo (că putem să-l ajutăm dupa cum trăim)”. Milostenie este să accepţi pe un om să stea lângă tine, fără să îl alungi în gând. Obişnuiţi-vă să trăiţi nu numai voi, să trăiţi în toţi care sunt cu voi. Să nu lăsaţi mâna întinsă nici când vă dă, nici când va cere.

A milostivi pe unul, pe altul, aici se arată. Apoi nici nu ştii că acela pe care îl ajuţi poate să fie Hristos. El întinde mâna să-ţi dea Împărăţia Cerurilor şi tu nici nu observi. Fraţii mei, ţineţi minte: “cerşetorii sunt personaje biblice!” Ai trecut pe lângă mântuirea ta aşa de usor! Şi mai grozav, l-ai dispreţuit! Cerşetorii nu pier niciodată. Fac sobor la margine de drum şi împart ce s-a căpătat şi zic: “Asta-i de la cutare. Pomeneşte-l, Doamne, întru Împărăţia Ta!” şi are valoare. Să nu aşteptaţi să-i întâlniţi! Căutaţi-i! Milostenia este ceva din Dumnezeul din tine!

Din Arhim. Ioanichie Bălan,  Ne  vorbeşte  Părintele  Arsenie (Papacioc), vol. I, Ed. Episcopiei Romanului,  1996,  p. 142-143

24
nov.
14

“Iisuse, miluieşte-mă!”

rugaciune– În condiţiile actuale de viaţă, cum putem primi darul rugăciunii lui Iisus, ştiut fiind că împrăştierea minţii creştinilor de azi este mult mai mare decât a celor de odinioară şi ritmul vieţii face greu posibilă adunarea minţii şi cercetarea temeinică de sine?

– Pentru viaţa aceasta modernă, parcă Dumnezeu a rânduit rugăciunea: “Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul!” Sau să rostim măcar limita, rezumatul acestei scurte rugăciuni: “Iisuse miluieşte-mă!”

În orice grabă ne-am afla, în viaţa aceasta de toate zilele – suntem la lecţii, la curs la Universitate, sau la atelier, sau în fabrică, sau pe drum, când comunicăm cu cineva, putem spune din când în când, cât de des, “Iisuse miluieşte-mă!” Sunt cele două cuvinte care rezumă această rugăciune. Pe de o parte “Iisuse” rezumă plafonul acesta al vieţii noastre creştine, Dumnezeu cu toată  Împărăţia Lui, şi  “miluieşte-mă”  starea de jos, starea de mizerie, de nevoi în care ne aflăm adeseori. Măcar aceste cuvinte să le rostim de-a lungul vieţii. Două cuvinte! Sau, dacă rostim toată rugăciunea, atunci este cel mai bun lucru.

Din Arhim. Ioanichie Bălan,  Ne  vorbeşte  Părintele  Sofian (Boghiu), vol. I, Ed. Episcopiei Romanului,  1997,  p. 54-55

24
nov.
14

Să vă spovediți curat!

cleopa-color12Vă recomand să vă spovediți curat și să aveți o listă scrisă! Am să vă spun, foarte pe scurt, cum să grupăm păcatele noastre.

Nu de la cele mai mici la cele mai mari, pentru că, la urmă, poate zice demonul: Lasă că o spun data viitoare! Mă duc la alt preot, care e e mai surd și nu mă aude, și, gata, m-a dezlegat! Te-a dezlegat sau te-ai legat a doua oară? De aceea noi recomandăm credincioșilor să aibă scrise păcatele pentru Spovedanie. Pentru că, prin Spovedanie, care se numește al doilea Botez, credinciosul este dezlegat de toate păcatele pe care le face, de la Botez până în ziua aceea.

Precum Taina Sfântului Botez te dezleagă de păcatul strămoșesc și de toate păcatele pe care le-ai săvârșit până la Botez, așa și Taina Mărturisirii, care se numește a doua baie sau al doilea botez, te dezleagă de toate păcatele pe care le-ai făcut de la Botez până în clipa aceea. În Postul Mare este bine să ne spovedim, atât în prima partea a lui, cât și în ultima parte, așa cum ne recomandă Biserica și Sfinții Părinți: în posturile mari de câte două ori, iar în posturile mici câte o dată. Între posturi, ori de câte ori trebuie mers la o operație, în armată sau în oricare altă parte unde sunt implicate riscuri, du-te, frate, la spovedit, la împărtășit!

Nu vezi că din senin s-a întâmplat un cutremur, un conflict militar, un accident de mașină? Când e vorba de naștere sau de o călătorie peste hotare, nu plecați nespovediți, neavând dezlegare și fiind neîmpărtășiți!

Din Arhimandrit Ioanichie Bălan, Spovedania – Taina împăcării, Editura Doxologia, Iași, 2013, p. 16-17

24
nov.
14

Omul bun are gânduri bune

monah-cu-chipul-blandCând vede că sufletul nu s-a întărit încă în smerenie, Domnul îi retrage harul. Dar tu nu-ţi pierde curajul pen­tru aceasta: harul este în tine, dar ascuns. Obişnuieşte-te să tai gândurile de îndată ce se ivesc. Dacă însă uiţi şi nu le depărtezi de îndată, atunci adu pocăinţă. Sileşte-te ca aceasta să ajungă o obişnuinţă. Sufletul are obişnuinţe: cum s-a obişnuit, aşa va lucra apoi toată viaţa.

Omul bun are gânduri bune, omul rău are gânduri rele; dar fiecare trebuie să înveţe să lupte cu gândurile şi din rele să le facă bune. Acesta e semnul unui suflet experi­mentat.

Vei întreba, poate: Cum se face aceasta?

În chipul următor: aşa cum omul viu simte când îi este frig sau cald, aşa şi cel ce a cunoscut din experienţă pe Duhul Sfânt simte când în sufletul lui este harul şi când se apropie duhurile rele.

Domnul dă sufletului înţelegere să cunoască venirea Lui, să-L iubească şi să facă voia Lui. Tot aşa, sufletul cunoaşte şi gândurile care vin de la vrăjmaşul nu după înfăţişarea lor din afară, ci după lucrarea lor asupra sufletului.

Aceasta se cunoaşte prin experienţă; dar pe cel ce n-are experienţă vrăjmaşii îl amăgesc uşor.

Vrăjmaşii au căzut din mândrie şi, ca să ne atragă şi pe noi, ne aduc gânduri de laudă. Şi dacă sufletul primeşte laudele, harul îl părăseşte până când sufletul se va smeri. Şi aşa, toată viaţa sa învaţă omul smerenia lui Hristos şi, până când nu o va fi învăţat, sufletul nu cunoaşte odihna de la gânduri şi nu se poate ruga cu mintea curată.

Cine vrea rugăciunea curată nu trebuie nicicum să cu­noască ştirile din gazete, nu trebuie să citească cărţi rele nici, împins de curiozitate, să caute să ştie ceva despre via­ţa altora. Toate acestea aduc în minte gânduri necurate, şi atunci când omul vrea să le descurce şi lămurească, ele se încurcă din ce în ce mai mult şi chinuie sufletul.

Din Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznadejdii și iadul smereniei, , Editura Deisis, Sibiu,2001

24
nov.
14

Căsătorie prin…rugăciune

admin-aja11x.phpO tânără, care se îndrăgostise de un tânăr și nu știa dacă el o vrea, a venit la Cuviosul Porfirie și i-a spus:

–     Părinte, vreau să mă căsătoresc cu cutare.

Atunci Cuviosul i-a răspuns:

–     Vei face rugăciune și voi face și eu la cutare oră. Ne vom ruga amândoi pentru el și dacă va vrea Dumnezeu, îl va lumina.

Și au făcut multă rugăciune și ea și Cuviosul Porfirie, iar acel bărbat, la acea oră, simțea ceva în inima sa. Simțea o căldură, un val de dragoste, o bucurie, ceva…

După o vreme merge la Cuviosul Porfirie (căci și el îl cunoștea) și-i spune:

–     Părinte, în ultima vreme ceva se întâmplă cu mine. În fiecare zi la cutare oră, simt ceva în inimă.

–     Ce simți?, l-a întrebat Cuviosul.

–     O căldură, o dulceață, o amorțeală. Ceva se întâmplă. Și vreau să vă spun și altceva, Părinte. Acum când am venit aici să mă spovedesc, afară am văzut o tânără așteptând. Nu știți, este căsătorită? Mi-a făcut o deosebită impresie.

–     Vom vedea, i-a spus Cuviosul. O vei cunoaște și vei vedea.

Și în cele din urmă, așa cum v-ați dat seama, s-au căsătorit. Cum au izbutit? Căci tânăra nici nu i-a vorbit, nici nu și-a pus rațiunea și nici istețimea ei la lucru. Adică istețime a pus, însă o istețime de tip duhovnicesc. Nu a acționat omenește. Nu a acționat cu măiestria lumească, ci prin rugăciune. Lucruri practice, nu-i așa?

Și Cuviosul Porfirie a făcut o familie frumoasă prin rugăciunea sa și a tinerei care a mers să se spovedească la el.

 Cu adevărat rugăciunea face minuni!

Extras din Omilia Pr. Andrei Konanu

24
nov.
14

Iubirea nu e răsplată

pamant._iubireIubirea nu e răsplată. Să nu privim juridic şi psihologic. Iubirea lui Dumnezeu poate fi simţită şi trăită de om mai mult sau mai puţin, şi în funcţie de asta zice el că este iubit mai mult sau mai puţin. O “cântăreşte” în funcţie de felul în care el ca om primeşte iubirea şi o întrupează. Dumnezeu este desăvârşit, dăruieşte toată iubirea, dar vasul în care primesc eu iubirea poate fi mai deschis sau mai închis.

El este Cel care iubeşte în noi, El este Cel care ne dă puterea să ne rugăm. Dar noi suntem cei ce simţim şi mărturisim prezenţa şi lucrarea Lui în funcţie de mărimea şi profunzimea vasului. Să ne lărgim vasul inimii, oferind lui Dumnezeu spre vindecare şi sfinţire, mereu mai profund şi mai onest, tot ceea ce simţim şi trăim. Pe noi înşine şi toată viaţa nostră. Şi să nu uităm că făgăduim să ne dăm Lui şi “unii pe alţii”.

Calitatea iubirii la un om sănătos duhovniceşte este că iubirea se distribuie fără să se micşoreaze. Dacă iubim cu inima şi cu mintea, iubim bunuri duhovniceşti, care se împart fără să se împuţineze. Dacă iubim cu simţurile, niciodată nu ne ajunge ceva pentru că lumea sensibilă se împarte când e luată în posesie. Şi aşa vedem cum lumea asta atât de mare nu-i ajunge omului care vrea să “apuce” toate numai pentru el. Şi nemulţumirea aceea poate fi permanent şi chiar veşnică, să nu fie!

 

Monahia Siluana Vlad, Uimiri, rostiri, pecetluiri, Editura Doxologia, 2012, p. 36-37

24
nov.
14

Ce să facem noi ca să ne rugăm?

admin-ajax.phpCe sfat ne daţi noua, mirenilor, privind rugăciunea inimii? Ce să facem noi ca să ne rugăm?

Cercaţi, cercaţi, că-i lucru bun. Nu este lucru mai bun ca acesta. Dar vă trebuie pregătire ca să puteţi câştiga rugăciunea inimii. Nu-i cu neputinţă dar trebuie răbdare multă. Dumnezeu ajută: „împărăţia lui Dumnezeu se sileşte şi silitorii o dobândesc pe ea”. Prima dată să scoatem din inima şi din cugetul nostru ideea că suntem cineva, egoismul. Şi după ce-l scoatem din noi, să ne socotim înaintea lui Dumnezeu cel mai păcătos om de pe pământ. Atunci să ştii că o să ai mari ajutoare şi mari progrese.

Până când vei avea egoism în sufletul şi în inima matale te osârduieşti zadarnic. Dar cearcă, că oricât de puţin te-ai osârdui, ai folos. Dacă vei ajunge să ai rugăciunea minţii tot timpul, harul acesta mare dumnezeiesc, până şi când dormi, e bine, iar dacă s-a întâmplat că n-ai putut reuşi, păgubaş nu eşti. Ai plată de la Dumnezeu.

Că vezi, ne spun Sfinţii Părinţi, o sfântă cruce dacă ai făcut-o cu frica lui Dumnezeu şi cu smerita cugetare, e scrisă în ceruri. Dar de ce e scrisă aşa, o sfântă cruce? Fiindcă vrăjmaşul, diavolul, veşnic scrie şi el toate nepotrivirile, toate relele pe care le facem noi. Aşa şi Dumnezeu, şi sfânt îngerul nostru păzitor scrie tot ce facem, o cât de mică faptă bună, ca atuncea când vom trece pe la vămile văzduhului, să aibă îngerul păzitor ce să arate ca să scăpăm de vrăjmaşii din vămile văzduhului.

Stareţul Dionisie – Duhovnicul de la Sfântul Munte Athos, Editura Prodromos, 2009

24
nov.
14

EVANGHELIA ZILEI: 2014-11-24

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Evanghelia de la Marcu
(VIII, 11-21)

n vremea aceea au ieşit fariseii şi au început să se ia cu El la întrebări cerându-I semn din cer, ispitindu-L. Şi Iisus, suspinând în duhul Său, le-a zis: „Pentru ce neamul acesta cere semn? Adevăr vă grăiesc că acestui neam nu i se va da semn!“ Şi lăsându-i, a intrat iarăşi în corabie şi a trecut de cealaltă parte. Dar ucenicii au uitat să ia pâine şi nu aveau cu ei în corabie decât o pâine. Şi El le-a poruncit, zicând: „Luaţi aminte, păziţi-vă de aluatul fariseilor şi de aluatul lui Irod!“ Şi ei cugetau între ei, zicând: „Spune asta fiindcă n’avem pâine…“. Şi cunoscând Iisus, le-a zis: „Ce cugetaţi?: că n’aveţi pâine? Încă nu înţelegeţi, nici nu pricepeţi? Atât de împietrită vă este inima? Ochi aveţi şi nu vedeţi, urechi aveţi şi nu auziţi. Nu vă aduceţi aminte?: Când am frânt cele cinci pâini la cei cinci mii, câte coşuri pline cu fărâmituri aţi luat?“ Iar ei au zis: „Douăsprezece“. „Şi când cu cele şapte la cei patru mii, câte coşuri cu fărâmituri aţi luat?“ Iar ei au zis: „Şapte“. Şi le-a zis: „Încă nu pricepeţi?…“.
24
nov.
14

Apostolul Zilei : 2014-11-24

LUNI
ÎN SĂPTĂMÂNA TREIZECIA DUPĂ POGORÂREA SFÂNTULUI DUH

Ap. II Tesaloniceni 1,

1-10

P-150x150avel, Silvan şi Timotei, Bisericii tesalonicenilor, întru Dumnezeu, Tatăl nostru, şi întru Domnul Iisus Hristos: Har vouă şi pace, de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Iisus Hristos. Datori suntem, fraţilor, să mulţumim pentru voi pururea lui Dumnezeu, precum se cuvine, fiindcă mult creşte credinţa voastră şi dragostea fiecăruia dintre voi toţi prisoseşte, a unuia faţă de altul, încât noi înşine ne lăudăm, cu voi, în Bisericile lui Dumnezeu, pentru statornicia şi credinţa voastră, în toate prigonirile voastre şi în strâmtorările pe care le suferiţi. Ele sunt o dovadă a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, ca să vă învredniciţi de împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi pătimiţi, de vreme ce drept este înaintea lui Dumnezeu să răsplătească cu necaz celor ce vă necăjesc pe voi, iar vouă, celor necăjiţi, să vă dea odihnă, împreună cu noi, la arătarea Domnului Iisus din cer, cu îngerii puterii Sale, în văpaie de foc, osândind pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu se supun Evangheliei Domnului nostru Iisus. Ei vor lua ca pedeapsă pieirea veşnică de la faţa Domnului şi de la slava puterii Lui, când va veni să Se preamărească întru sfinţii Săi şi să fie privit cu uimire de către toţi cei ce au crezut, pentru că mărturia noastră către voi a găsit crezare în ziua aceea.Blog Stats

  • 333.702 hits

Arhive

15 noiembrie - Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț [ TRINITAS TV ] Adormirea Maicii Domnului Arhiepiscopul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Arhiepiscopul Mirelor Lichiei Biserica Buna Vestire Capul Sfantului Ioan Botezatorul Ce-i de făcut când soţii nu se mai înţeleg? cel intai chemat cinstit de musulmani Cred Crucea ... Cunoașterea lui Dumnezeu Căsătoria Doamne DUMNEZEU episcopul Antiohiei [ TRINITAS TV ] episcopul Gortinei [ TRINITAS TV ] Episcopul Nicomidiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Prusiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Romei [ TRINITAS TV ] Episcopul Sevastiei [ TRINITAS TV ] Episcopul Tomisului [ TRINITAS TV ] Episcopul Trimitundei Familia Familia creştină Focsani fraților! făcătorul de minuni (Dezlegare la peşte) făcătorul de minuni [ TRINITAS TV ] Hristoase Hristos Icoana Iertarea Iisus Hristos Inaltarea Domnului Inaltarea Sfintei Cruci - zi de post Intampinarea Domnului Izvorul Tamaduirii Izvorâtorul de mir Mitropolitul Moldovei [ TRINITAS TV ] Mitropolitul Țării Românești [ TRINITAS TV ] Mântuirea Nasterea Maicii Domnului Noi omule Ortodoxia Patriarhul Constantinopolului [ TRINITAS TV ] Piata Unirii Pocainta Postul Postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintilor Apostoli Petru si Pavel Predica la duminica dinaintea Inaltarii Sfintei Cruci Preot Tudor Marin Rugăciunea Rugăciune către Maica Domnului Rusaliile Saptamana Alba Sf. Ioan Botezatorul Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Pantelimon Sfintii 40 de Mucenici Sfintii Petru si Pavel Sfinţenia Sfânta Cruce Sfântul Mare Mucenic Dimitrie smerenia Triodul Urmarea lui Hristos Îngerii “Maica Domnului “Miluiește-mă „Iartă-mă „Părinte